Template:是日靚畫/2016/10/21

是日靚畫

黃皮

黃皮;第個名係油梅或油皮;喺英文入面重可以嗌成Chinese Wampi、Wampi或Punctate Wampee、Wampee;佢既係芸香科黃皮屬嘅一樖常綠喬木,又係熱帶同亞熱帶地區嘅一種水果。喺中國嘅福建、廣東、廣西、海南、貴州南邊、雲南同四川嘅金沙江河谷、重有臺灣等地區(尤其喺山坡、荒地同疏林入面),美洲、亞洲同澳洲等地都可以搵到佢 。模式種喺廣州鄉下嗰度攞嚟。

圖片來自:WingkLEE
舊圖 - 更多正圖...