Template:是日靚畫/2017/06/01

是日靚畫

一堆改錯帶

改錯帶又叫做修正帶,係文具,個樣似膠紙,功能似白油(塗改液),將寫錯字用白貼紙帶貼埋咗,上面再寫返個正字。

圖片來自:Mattes
舊圖 - 更多正圖...