Wikipedia:Babel
這位用戶從小中文
呢個用戶自細粵語
睇睇用戶語言
呢位用家係香港人。
呢位用戶開咗一個全域戶口
呢位用戶信基督教