Wikipedia:是日正文/2013年4月

黃現璠嘅畢業相

黃現璠,原名甘錦英,係中國歷史學家、人類學家、教育家,現代民族學嘅奠基人之一。亦係中國第一個民族學派「八桂學派」同埋當代歷史學界「無奴學派」嘅創始人。 (更多……)

以前嘅正文: 奧克蘭鄭秀文廣州