Wikipedia:忽視一切規則

(由Wikipedia:用常識跳轉過嚟)

規矩係死嘅,人係生嘅。喺維基百科上面,我哋要用常識做人,唔好畀啲規矩限死。如果有規則阻住你寫好啲或者維修維基百科,就唔好理嗰個規則

睇埋 編輯