「Donut」跳轉到呢度。想搵香港組合,請睇「Donut (組合)」。

冬甩英文doughnut 或者 donut),又叫多甩都甩甜甜圈,係一種用麵粉砂糖牛油雞蛋撈埋後再甜品,通常係一個圈咁,中間有個窿,或者中間會包住忌廉奶黃等等嘅餡。

炸緊冬甩
整好嘅冬甩

睇埋 編輯