Category:即刻刪除候選

有人覺得下面啲文唔屬於維基百科。管理員會檢查每一樣候選嘢,然後採取適當行動。睇埋:即刻刪除嘅標準。俾管理員刪除咗嘅文將會自動列入刪除日誌

請管理員盡快處理呢一版啲嘢,呢個分類唔應該有好多嘢喺度。

睇埋

細類

呢類有下面嘅5個細類,總共有5類。

「即刻刪除候選」類嘅媒體

呢類有下面嘅20個檔案,總共有20個檔案。