Category:有挪威文嘅文章

呢類有啲挪威文嘅文章去寫嘅。

呢啲類嘅主要用途係用嚟自動或者手動噉去睇其它嘅語言。

呢類應該只係用{{Lang}}家族模加入去嘅,冇用到其它方法。

舉例: {{Lang|no|挪威文}},圍住啲字用<span lang="no">. 亦有提供{{Lang-no|挪威文}}會顯示做挪威文挪威文

呢個亦都會由呢啲模去用: