MeatballWiki 係架專搞線上社羣文化超媒體維基。2000年創立,渠原本集中搞協作嘅超媒體,但近排討論題目包括智識財產cyberpunkURI嘅混亂。MeatballWiki 亦主持幾份計劃期刊;影響UseModWiki嘅主要設計。 Meatball wiki行嘅wiki係Clifford Adams發展嘅UseModWiki

Logo of MeatballWiki
Logo of MeatballWiki

因為渠「關於社羣嘅社羣(community about communities)」身份,渠成為咗好幾項以維基為基嘅計劃嘅起步點,同埋泛維基社羣嘅資源中心。MeatballWiki 好似一的維基旅行團路線嘅"中央車站"。雖然咁無話要做成個社羣嘅「中心」,但渠整嘅內容,喺第度都可當做參攷資料咁好好用。

MeatballWiki有樣關鍵概念叫"起棚". Sunir Shah喺度整咗互聯網上第一粒棚星獎。

連出去

編輯