OPM》係香港無綫電視拍攝製作嘅時裝懸疑電視劇,由黃庭鋒湯洛雯領銜主演,並由姚宏遠蔣志光歐陽偉豪張寶兒黃嘉樂黃子恆傅嘉莉泰臣蘇皓兒韋家雄黃子雄聯合演出,監製關樹明關文深。套劇用一班人組成一個「賺錢聯盟」做主題。劇名《OPM》嘅意思係「Other People’s Money」。

呢套劇由2021年7月拍到9月,喺2022年4月29號喺myTV SUPER同埋TVB Anywhere全套上架,總共有10集。

演員

編輯