P牌,正式名暫准駕駛執照Probationary driving licence),係香港運輸署對新牌仔發出嘅一種特殊車牌,考完學牌頭12個月攞住。

P牌

文化

喺香港,「P牌」亦做咗對「新仔」嘅其中一個稱呼。