Telegram係隻即時通訊軟件,主要特色係用戶之間嘅訊息完全加密,安全性比起其他同類軟件高,喺香港亦因為咁而被反逃犯條例修訂運動示威者廣泛使用。

Telegram