Template:是日靚畫/2011/09/11

是日靚畫

赤麂

赤麂,又叫赤麖,印度麂,係一種小型鹿,經常同黃麂一齊叫做「黃麂」,但身型比黃麂大,毛色亦偏紅。只有雄麂有角。目前可分 15 個種。

圖片來自:Pratheepps
舊圖 - 更多正圖...