Wikipedia:先前嘅正文

(由Wikipedia:之前嘅正文跳轉過嚟)

取消咗嘅正文

取消咗嘅正文

如果有啲正文再唔合乎標準,就會被人取消資格。如果你認為有文要取消資格,睇下正文條件先。

當篇文俾人取消咗資格,文章右上角一細粒銅星(Cscr-featured.svg)就會拎走。

正嘢:

正嘢工具:

正文工具:

目錄

藝術、建築學同考古學

獎項同勳章

生物學同醫學

商業學、經濟學同財政學

化學同礦物學

電腦學

文化同社會

教育

工程同科技

飲食

地理學同地方

地質學、地球物理學同氣象學

歷史學

語言同語言學

粵語

法律學

文學

數學

媒體

音樂

哲學

物理學同天文學

政治學同政府

心理學

宗教信仰

王族、貴族同紋章學

運動同娛樂

交通運輸

戰爭