Ο希臘字母第十五隻,大階寫做Ο細階寫做ο,寫做omicron,讀似奧滅狂。omicron,拆開做o mikron,係細o咁解,因為omegaΩ係大o。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ