Ϙ係舊時一隻希臘字母大階寫做Ϙ細階寫做ϙ,名叫koppa或者qoppa,讀似高扒。 佢原本係寫喺後元音ΟΥ同埋Ω之前發k音,之不過同kappa(Κ)同音重覆而廢。

出面網頁

編輯
希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ