Ω希臘字母第廿四隻,即係最尾一隻,大階寫做Ω細階寫做ω,寫做omega,讀似奧美㗎。omega拆開係o mega,即大o咁解,因為另有細o omicron。

希臘字母
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
唔再用嘅字母
Ϝϝ Ϛϛ Ͱͱ Ϻϻ Ϙϙ Ͳͳ Ϸϸ