Diagramma-chakra-kundalini.gif
Good compostion (3403791118).jpg

瑜伽(英文Yoga,梵文同巴利文:योग,拼音yoga)係合一嘅方法,源自古印度,目的係將人帶到超凡入聖嘅境界,調節呼吸冥想體位,達致梵我如一印度敎佛敎耆那敎嘅冥想,都同瑜伽有關。

睇埋