999 Perspective.svg

數學上一般認為佢可以等於1。呢個實際上表明咗一個數嘅十進制表示唔唯一。嚴格證明需要用到數學分析。

初等數學形式證明

 ,就有  ,兩式相減得到  ,即  ,所以  

極限

循環小數嘅循環節號嘅嚴格定義嚟講,0.9 =   即 0.99999... 嘅極限,係個無限項嘅等比級數,套用公式可得到個值等於 1。

睇埋