GB2312GB2312-80中華人民共和國國家標準簡體中文字元集嘅其中一種字庫表達方式,全名叫《資訊交換用漢字編碼字元集•基本集》,重可以嗌GB0,佢係由中國國家標準總局發佈,喺1980年5月1號開始用。GB2312編碼可以通用喺中國大陸同埋新加坡等地。依家中國大陸嘅所有中文系統同埋國際化嘅軟體都支持GB2312。

介紹 編輯

收錄漢字數:7445個字

漢字 編輯

6763個漢字

其它字符 編輯

包括拉丁字母希臘字母日文平假名同埋片假名字母、俄文斯拉夫字母嘅682個字元。

缺陷 編輯

雖然話呢個字庫出現咗就基本滿足嗮漢字喺電腦入面嘅處理(收錄嘅漢字數量已經覆蓋中國大陸99.75%嘅使用頻率)。但係對於人名地名古漢語等方面出現嘅罕用字同埋繁體字,呢個代碼都處理唔到。後嚟係2001年實施嘅GBK同埋GB 18030中文字元集相繼出現咗之後先至基本解決呢啲問題,依家嘅新版出版嘅電子產品都唔用呢種咁落後嘅字庫啦。至於中文入面所有嘅漢字演示方面,到依家為止都未收錄齊嗮啲字。