Wikipedia:是日正文/2010年1月

由衛星影到嘅香港地理位置圖

香港位於中國南部沿岸,北靠廣東省、西背珠江口、南向南中國海,介乎北緯22°08′至35′、東經113°49′至114°31′之間,所處嘅時區比協調世界時快8個鐘頭。香港北部同廣東省深圳市僅隔住一條深圳河,南部海域連接珠海市萬山群島海域。截至2005年12月,香港境內陸地面積有1104.04km²,連同水域總面積有2755.03km²。香港一般會細分為香港島九龍新界三個區域;但係由於新界面積比前兩者大好多,所以當中所包含嘅二百幾個離島一般會睇作另一個區域。

九龍半島同香港島之間嘅維多利亞港係又闊又深嘅天然良港。而且香港位處東亞中心,所以英國人喺19世紀中葉鴉片戰爭後由滿清政府割走香港,開通港口、發展航海貿易。時至今日,香港嘅地理位置仍然令到本地經濟透過轉口貿易同中轉旅客而得益。

由於佔據境內大部分範圍嘅新界山多平地少,香港本身無乜可以發展嘅土地。香港開埠早期,新界同市郊大部分範圍都係由林地、灌木、以及務農嘅鄉鎮村落所組成,並未有大規模發展。政府後嚟喺1976年將部份未開發地區劃做郊野公園,保護綠化環境。而接近維多利亞港嘅市區,則因為經濟發展而令到土地供不應求,高密度樓宇向高空發展,寸金尺土。政府自1960年代起規劃多個衛星城市,發展新市鎮,分散人口。為咗方便市民跨區工作、增加各區人口流動,政府亦都大力發展交通運輸網絡,縮短市區同郊區之間嘅旅程時間,陸路鐵路地鐵網絡至今仍然不斷擴張。人口增加,市區擴展,幾近700萬人唔平均咁分散喺嗰1,100多平方公里嘅土地度,除咗造成人口密度極高之外,亦都產生環境污染等城市問題。 (更多……)

以前嘅正文:斑馬澳門