Wikipedia talk:維基百科唔係辭典

最新留言:8 年前由WikiCantona喺主題辭典修乜度留言

呢個未必啱粵文維基百科,Talk:失魂魚 (粵語長片)講過吓。--WikiCantona (傾偈) 2015年1月8號 (四) 03:12 (UTC)回覆

如果我等下下都可以選擇性恁話焉啲規則唔適用於粵語維基百科,恁我完全可以用同樣嘅邏輯話「『回退不過三』爾項政策,我選擇性恁唔對IP用戶嘅編輯執行」。【粵語文學大使殘陽孤侠支持全面中止IP用戶編輯權 2015年1月9號 (五) 18:33 (UTC)回覆

呢個未必啱粵文維基百科,Talk:失魂魚 (粵語長片)講過吓。--WikiCantona (傾偈) 2015年1月8號 (四) 03:12 (UTC)

WIKICANTONA,睇嚟你嘅辭典就係百科嘅思想已經唔啱而家嘅粵維發展喇,轉變一下思維喇。冇創新就係冇進步,噉同舊時20世紀30年代嘅中國內地有乜區別?--CRCHF (傾偈) 2015年1月20號 (二) 03:14 (UTC)回覆

辭典修乜

編輯

有個感覺辭典就好似「唔係維基百科係去辭典」,人哋啲辭典有一套政策同指引,乜嘢會修,本人對辭典唔熟,麻煩熟嘅人仕,講吓嗰邊嘅政策同指引係乜?--WikiCantona (傾偈) 2016年2月20號 (六) 00:20 (UTC)回覆

Return to the project page "維基百科唔係辭典".