Atlantic Ocean.png
Clouds over the Atlantic - Apr 2013.jpg

大西洋地球第二大,佔咗地球面積大概五份之一。佢位於歐洲非洲南美洲北美洲之間。

原面積8,221萬7千平方公里,喺南冰洋成立咗之後,面積調整為7,676萬2千平方公里,平均深度3627米,最深部份重達到8605米。由赤道南北分為北大西洋和南大西洋。北面連接北冰洋,南面就以南緯60度同南冰洋連接。

出面網頁

全球五大洋
太平洋 | 印度洋 | 大西洋 | 南大洋 | 北冰洋