G (搞清楚)

維基媒體搞清楚版

Gg除咗係拉丁字母之外,重可以係:

數學

  • 葛立恆數:家下正式數學證明出現過最大嘅数。
  • 梅也G函數:符號係 

物理

化學

生物

代碼

電腦

遊戲

單位

  • :重量單位,符號係g。
  • 吉咖:國際單位詞頭,1G=109

交通

音樂

影視

語言學

電子

其它

拉丁字搞清楚