J (搞清楚)

維基媒體搞清楚版

Jj除咗係拉丁字母之外,亦可以係:

語言學 編輯

數學 編輯

  • j:另一虛數單位 )嘅符號,喺i被用為其它用途(例如電子單位)時用。
  • j矩陣嘅另一表示方式
  • j:四元數嘅第二表示單位
  • j-不變量:一種模公式
  •  y座標方向嘅單位向量

物理 編輯

娛樂 編輯

代碼 編輯

程序 編輯

編輯

其它 編輯

拉丁字搞清楚