F (搞清楚)

維基媒體搞清楚版

Ff除咗係拉丁字母之外,重可以係:

數學 編輯

物理 編輯

 • 華氏:溫度單位,符號係℉。
 • 法拉:電容單位,符號係F。
 • 物理學講嘅
 • F層:電離層一部位
 • 法拉第常數:符號係F。
 • 焦距:光學單位,符號係f。
 • 頻率:電子學嘅單位,符號係f。

化學 編輯

信息技術學 編輯

音樂學 編輯

娛樂 編輯

交通 編輯

遊戲 編輯

 • 大多數跳舞機遊戲入面嘅一個等級:
  部分stepmania遊戲主題入面講嘅最差成績。
  ITG遊戲講嘅最差成績。

代碼 編輯

語言學 編輯

成績 編輯

符號 編輯

拉丁字搞清楚