W (搞清楚)

維基媒體搞清楚版

Ww除咗係英文字母之外,重可以係:

符號 編輯

 • 西:方向之一,源自英文West嘅縮寫。
 • 勝利:體育範圍入面,呢種縮寫形容贏咗噉解。源自英文win嘅縮寫。
 • 倫敦西部地區嘅郵政編碼

數學 編輯

 • 重量嘅符號(w):源自英文weight嘅縮寫。
 • 闊度嘅符號(w):源自英文width嘅縮寫。
 • 乘積對數嘅符號

物理 編輯

 • 瓦 (單位):符號W,物理學嘅功率單位之一。
 • :物理學嘅力量符號之一,單位W

電影同劇集、雜誌 編輯

 • W (美國電影):美國心理題材嘅恐怖電影,1974年出版。
 • W (印度電影):印度音樂題材電影,2014年出版。
 • W.:美國總統題材電影,2008年出版,入面由奧利華史東專門講第43任美國總統嘅古仔。
 • W (劇集)韓文더블유(Deobeuryu)):2016年南韓劇集。
 • W (雜誌):美國嘅時尚雜誌
 • 幪面超人W日文仮面かめんライダーW(Kamen Raidā Daburu)):日本嘅超人題材劇集。

軌道交通 編輯

操作系統 編輯

其它 編輯

 • :化學金屬元素,最難熔化嘅金屬,符號W
 • 單倍群W:生物學講嘅DNA群體之一。
 • W酒店:世界酒店品牌之一。
 • W (樂隊):日本嘅樂隊,又叫Double U。
拉丁字搞清楚