Portal:臺灣鐵路運輸


藝術 · 人物 · 地理 · 歷史 · 數學 · 哲學 · 科學 · 社會 · 科技 更多...

臺灣鐵路運輸主題

歡迎您來到臺灣鐵路運輸主題首頁!該主題關於臺灣鐵路運輸。如需了解關於其他地區嘅鐵路同鐵路技術,請參閱Portal:鐵路

臺灣鐵路運輸係全亞洲乃至全世界最有效率嘅鐵路系統之一。

臺灣國內有政府管轄同四家鐵路營運商,台灣有一家高鐵公司台灣高速鐵路股份有限公司旗下台灣高鐵同三大捷運公司開始營運至臺北大眾捷運股份有限公司旗下臺北捷運高雄捷運股份有限公司旗下高雄捷運桃園大眾捷運股份有限公司旗下桃園捷運

宜家建設有新北大眾捷運股份有限公司旗下淡海輕軌臺中捷運股份有限公司旗下臺中捷運

精選文

精選圖

你知唔知

臺灣鐵路

臺灣鐵路主體係個環型嘅鐵路網,大致可以分為東、西兩部份,兩部份都可以細分幾段路線,如下:

除咗主幹線之外,另外仲有啲鐵路支線:

更新

臺灣鐵路運輸新聞

歡迎參與

欢迎参与

  • 欢迎改进或扩充嘅条目
    • (请补充)
  • 条目请求:
    • (请补充)

維基專題

分類

人文


娛樂同體育
交通
地理

清除伺服器快取