Wikipedia:是日正文/2022年5月

雙人芭蕾舞

建築學,係一門研究建築物要點設計嘅學問,內容包含咗起建築物嘅過程當中嘅規劃同埋施工等嘅工作,再廣義少少仲可以包埋宏觀啲嘅城市規劃(諗一個城市入面啲建築物要點樣互相配合等等)以至微觀啲嘅室內設計(諗吓啲要點安排先至方便間屋嘅主人擺傢俬等等)。

作為專用詞嘅「建築學」所研究嘅對象唔淨衹係建築物本身,而仲會著重探討人類對建築物嘅要求同埋一棟建築物要點先至滿足到人類嘅需求-建築學嘅專家會運用柱同等嘅基本元素砌想要起嘅建築物出嚟,途中會考慮棟建築物企唔企到喺度、能唔能夠做到人類想佢做嘅功能、仲會諗埋棟嘢有冇美感等多方面嘅問題。因為呢啲多方面嘅考量,建築學上嘅重大作品好多時唔淨衹有實用價值,仲會俾起佢哋嘅族群覺得係佢哋文化嘅象徵。例如係廣州西關陳氏書院噉,啲人喺討論粵文化粵式建築嗰陣成日都會提起佢。

建築學某程度上係一門跨學科領域:要做建築師粵文又有叫「則師」)要識數學物理工程藝術、以至社會科學等各方面嘅嘢。公元前 1 世紀嘅古羅馬工程師維特魯威(Vitruvius)就講,話建築學係由好多領域嗰度融合誕生出嚟嘅。佢仲主張話建築師應該要識音樂哲學、同天文學方面嘅知識,而事實係,歷史上好多建築師喺起佢哋嘅大作嗰陣都會參考當代嘅哲學同天文知識。 (成篇文章……)

以前嘅正文: 芭蕾舞世界語漢藏語系