Wikipedia talk:風格指南

Active discussions

唔明.除左要改做口語之外仲要乜野?--ZAPTSE 2007年6月1號 (五) 12:51 (UTC)

Wikipedia:格式手冊

~由Wikipedia:城市論壇 (政策)搬過來~(當時最後嘅修訂

They are found in {{wikify}}or {{cleanup}},有啲頭暈!--WikiCantona 2007年6月2號 (六) 01:32 (UTC)

 • 好似有尐係我搬過來嘅。我講明:呢尐文 就算未寫好,支interwiki 都好有用-好多時想揾政策指引揾咗一大輪至響英文揾到,又一時未得閒寫,咁就響度整住支楔位文來楔住個位。尤其係,好多頁喺社區大堂有想應嘅連結。講咁耐,不如整 好個社區大堂啦。Hillgentleman1
  • 對唔住,睇錯咗;渠地似乎都係英文manual of style 嘅唔同人嘅版本。而家響國語維基百科度傾開Summary Style應叫做乜,至省起「格式手冊」唔妥-格式係硬掘掘嘅format,好似八鼓、告示、書信、詩詞、駢散文各有格式, 無關內容;Style 應該做「風格」,講內容。(不過style 同 format 英文本都有少少撈亂)。* :)---Hillgentleman | , 二零零七年六月三號(星期日), 格林尼治標準 06點38分45秒
『風格取扱說明書』!?--Shinjiman 2007年6月4號 (一) 14:01 (UTC)
講笑,日文嚟!—之前未簽名嘅留言係由WikiCantona (留言貢獻) 響2007年6月10號 (日) 06:34所加入嘅。
~搬動完畢~

留低英文名(Wikipedia: 同 Template:)

歸檔自Wikipedia:城市論壇 (政策)

喺呢件格式手册一事,阿 Hillgentileman 講得啱,整番啲嘢(社區大堂又好,survival guide 又好,policy translation in progress 又好,List of Wikipedia namespace article 又好,政策目錄又好)嚟幫下手都好。

呢個問題唔只係限喺格式手册一事上,可以見倒會再出現,個癥結係:

 1. 未譯好嘅文裏面嘅 links,已先改中文名係問題所在,e.g:[[Wikipedia:Manual of X|bah bah bah]]
  1. →[[Wikipedia:指南X|l啦啦]] 或;
  2. →[[Wikipedia:X嘅指南|l啦啦啦]] 或 ;
  3. →[[Wikipedia:X說明書|l啦啦啦啦]]...
 2. 英文嘅 Wikipedia spancename articles 實太多啦,尤其相似嘅。
 3. 唔同時間嘅翻譯。
 4. Adopted from different source both zh.wiki and en.wiki!!
 • 一:我地唔係事必譯英,但有番參攷都好,所以,凡未有文嘅連結,建議最好留低英文原名,好似咁:[[wikipedia:What wikipedia is not|維基百科唔係]];第日無論邊個開文,一係就唔理三七廿一第一件事成編英文抄落來,等人搬番正;一係就整支跳轉先,再去wikipedia:維基百科唔係 度寫,都無問題。* :)---Hillgentleman | , 二零零七年六月十號(星期日), 格林尼治標準 07點13分52秒
  • 好同意,低英文原名好緊要。話實譯英好鬼死長,英譯唔洗做多一次嘢:don't need to reinvent the wheel, right。--WikiCantona 2007年6月10號 (日) 07:21 (UTC)
 • 好唔好將留低英文名呢樣嘢做 policy?--WikiCantona 2007年6月11號 (一) 11:03 (UTC)
歸檔完畢
Return to the project page "風格指南".