羅馬尼亞文

羅馬尼亞文(羅馬尼亞文:limba română),係羅馬尼亞同埋摩爾多瓦通行嘅官方語言,屬於印歐語系羅曼語族東羅曼語支,用拉丁字母書寫,大約2500萬人用緊。