Geistory317你好!食咗飯未?歡迎加入粵文維基百科
  • 維基百科鼓勵勇於修改,所以放膽寫!「維基百科五大支柱」係百科、中立、內容自由、行為規範、無死板嘅規則。
  • 維基百科唔鼓勵搞破壞,如果搞破壞,就會俾人封鎖
  • 我哋發展緊翻譯外文專有名詞嘅一套指引《Wikipedia:翻譯》,你可參攷同埋畀意見。希望你鍾意來呢度寫嘢。
  • 得閒嘅多啲嚟嘆杯茶,同粵維友一齊車天車地!
  • Welcome to Cantonese Wikipedia. If you cannot understand Cantonese, you can write to our Ambassador. Enjoy yourself.

講起嚟,我見閣下好似對天文學好有興趣噉,有冇興趣加呢個模落自己 user page 呢?Dr. Greywolf (傾偈) 2022年4月16號 (六) 15:10 (UTC)

好喎 Geistory317 2022年4月16號 (六) 15:12 (UTC)

多謝你參加執文大行動

第三屆執文大行動

Geistory317:

多謝你報名參加執文大行動!根據你嘅貢獻,你已經完成今次活動!恭喜哂!

最後,對唔住今次活動宣佈結果遲咗,亦多謝你對活動嘅支持同貢獻,希望下一屆嘅活動你可以繼續參加。如果有咩野意見或者問題,可以去到本次活動嘅討論頁提出。

通知你嘅係:Akai 博士 (傾偈) 2022年4月21號 (四) 15:00 (UTC)~~~~

學業都要加油

唔該嗮你幫手執文。學業方面要努力。遲啲見。:) Dr. Greywolf (傾偈) 2022年4月29號 (五) 04:31 (UTC)

thanks :) Geistory317 2022年4月29號 (五) 06:57 (UTC)