Wikipedia:是日正文/2007年1月

鹽酸同氨產生化學反應

化學,字面解即係變化嘅科學,係古時鍊金術嘅一個分支。現今人所謂嘅化學係指由原子層面研究物質嘅學術。研究化學嘅人叫做化學家,就循住呢個方向去解構各種物質嘅結構、特性同埋變化,物質之間嘅關係,以及當兩種物質相互影響而發生改變嘅時候能量嘅變化。

化學主要研究原子同埋原子嘅組合,例如分子結晶體同埋金屬,呢啲都係日常生活經常見到嘅嘢。現代化學指出,一種物質嘅特性好取決於佢喺原子層面上嘅結構。化學同埋物理係現代自然科學之中兩科算得上係最重要嘅學科。

化學其中一個基本嘅成份係佢嘅研究涉及物質。所謂嘅涉及可以係兩種物質互相影響,亦可以係物質同其他無實體嘅嘢,例如能量,之間嘅影響。傳統嘅化學好多時都係講兩種物質相遇、變化,亦即係一般人成日講嘅「化學反應」;又或者係一種物質變成另一種物質個過程。呢啲變化有時會用到電磁波,當中電磁波負責激發化學作用。不過有時化學都唔一定要講反應。光譜學研究物質同光之間嘅關係,而呢啲關係並唔涉及化學反應。

之前嘅正文:粵語香港