想搵颱風嘅話,請睇颱風蝴蝶
  「蝶」跳轉到呢度。想搵音樂劇,請睇「蝶 (音樂劇)」。

蝴蝶粵讀:wu4 dip6*2),粵語舊時叫𧌇䖢粵讀:bang1 saa1),學名真蝶總科[歐 1],係一個亞目昆蟲[1]。同第啲昆蟲一樣,蝴蝶屬節肢動物-佢哋身體表面有一節節嘅外骨骼(節肢動物嘅特徵),成蟲嘅身體分做三橛(昆蟲嘅特徵);蝴蝶興响日頭行動,全部物種都識飛,兩對就生咗喺個胸部嘅背脊嗰度,而蝴蝶嘅翼係佢哋同其他昆蟲比起上嚟最樣眼嘅特徵之一-蝴蝶嘅翼上面有,鱗會組成好多樣又鮮艷奪目嘅色水同斑紋[2][3]。蝴蝶呢種樣眼特徵令到好多人都覺得佢哋好,佢哋亦都因而好受藝術家歡迎[4]

How to read a taxoboxWikipedia:點樣睇生物分類框
How to read a taxobox
蝴蝶
粵港澳地區幾常見嘅 柑橘鳳蝶(Papilio xuthus)
粵港澳地區幾常見嘅
柑橘鳳蝶Papilio xuthus
物種分類
動物界 Animalia
節肢動物門 Arthropoda
昆蟲綱 Insecta
鱗翅目 Lepidoptera
亞目 (Subordo): 蝶亞目 Rhopalocera
多樣性
7 個科
大約 18,500 種

蝴蝶係種行完全變態嘅昆蟲,即係話一隻蝴蝶一世蟲會經過幼蟲成蟲四個階段:一隻大咗肚嘅蝴蝶會喺啲植物上面產卵;跟手啲幼蟲(毛蟲)孵咗出嚟之後就會靠食嗰啲葉嚟維生,啲幼蟲生到咁上下就會結蛹;當變態嘅過程完成咗之後,個蛹會爆開,隻成蟲(蝴蝶)就會由個蛹度捐出嚟;等兩對翼乾咗之後,佢就會飛去搵嘢食同搵伴侶交配;交配完咗之後,啲蝴蝶乸就會產卵;而無論定乸,蝴蝶通常喺交配嘅過程完咗之後冇耐就會死。佢哋嘅下一代跟住就會由頭噉經歷過呢個由生到死嘅過程[5][6]。呢個過程做一次要幾耐,就要睇物種而定:熱帶嗰頭啲蝴蝶物種,好多時一年閒閒哋生成兩三代咁多,而响凍啲地區嘅蝴蝶物種就好多時就要成幾年先至生到一代[7][8]

生物分類當中,蝴蝶係鱗翅目入面鳳蝶總科[歐 2]嘅一個總科單一進化支(冚唪唥都由同一個物種進化出嚟嘅)[9][10],係飛蛾嘅近親。蝴蝶嘅下級分類一共有 7 個科,包含咗大約 18,500 個物種[11]。呢啲多樣嘅物種係由遠古(5,600 萬年嘅古新世)嘅一種飛蛾嗰度進化出嚟嘅[12]

分佈 編輯

 
一隻典型嘅帝王斑蝶
睇埋:帝王斑蝶
可參閱:廣東蝴蝶一覽香港澳門

蝴蝶分佈廣泛:除咗南極洲之外,蝴蝶喺全世界嘅陸地都可以搵得到,生境好廣;噉係因為佢哋嘅適應力好強,只要有佢哋賴以為生嘅植物嘅地方,蝴蝶都可以喺嗰度生存-呢啲植物包括咗蜜源植物同寄主植物,前者係指為蝴蝶成蟲提供花蜜開花植物,而後者就係俾啲幼蟲食嘅植物[13];呢啲植物差唔多喺全世界每個角落-除咗南極洲-都會搵到,令到蝴蝶近乎無論去到地球邊個角落都會有生存嘅空間[14][15]

到咗廿一世紀為止,已知嘅蝴蝶物種總共有大約 18,500 種咁多[16]。喺呢柞物種當中,有大約 775 種住喺新北界,大約 7,700 種住喺新熱帶界,大約 1,575 種住喺古北界,大約 3,650 種住喺埃塞俄比亞界,而淨低嘅東洋界澳新界加埋就有大約 4,800 種-熱帶地區嘅物種多樣性最高,雖然喺溫帶寒帶地區都有唔少嘅蝴蝶物種[11]。目前世界已知最大隻嘅蝴蝶係亞歷山大鳥翼鳳蝶[歐 3],佢展開兩對翼總共有成 280 毫米咁闊[17];最細隻嘅蝴蝶係褐小灰蝶[歐 4],得嗰 16 毫米咁大[18]

如果淨係考慮大中華地區嘅話,紀錄顯示,中國大陸有大約 2,100 種蝴蝶,台灣大約有 370 種,而香港就有大約 260 種-雖然香港嘅陸地面積只係中國嘅萬分之一,但係香港有嘅已知蝴蝶物種佔咗全國嘅超過百分之十,所以香港俾好多人覺得係一個觀蝶嘅好地方[19]

蝴蝶物種當中分佈得最廣嘅要數帝王斑蝶[歐 5]。佢哋本嚟係嚟自美洲嘅,但响 19 世紀或打前,佢哋以某啲方式散佈到去全世界,家吓喺澳洲紐西蘭大洋洲其他地方同埋伊比利亞半島-有佢哋需要嗰啲植物嘅地方-都搵得到佢哋嘅蹤跡[20][21]。到咗家陣,科學家都仲係唔係好知佢哋係點樣散佈到去全世界嘅,有個假說係,可能係因為啲成蟲嘅蝴蝶俾吹咗去第度,又有人話係因為啲航海嘅人類唔覺意帶咗啲幼蟲同蛹上[22]

形態 編輯

睇埋:鱗翅目
 
一隻典型蝴蝶嘅身體構造圖;蝴蝶嘅口器好似一條飲管噉嘅樣,唔用嗰陣就卷埋。

編輯

蝴蝶嘅頭部嘅左右兩邊各有一隻好發達嘅複眼[歐 6],每一隻複眼由好多隻細眼組成,有好多個物種嘅蝴蝶喺呢啲細眼中間嘅空間生咗啲細毛喺度,所以一隻蝴蝶嘅複眼係咪有毛同埋佢啲毛嘅形態可以用嚟將佢分類。對複眼大到霸咗差唔多成半個頭嘅空間去,令到蝴蝶喺視覺上睇得到好廣角度。蝴蝶視力唔算勁,睇唔到遠嘢,但曉辨別多種色水,尤其係嗰頭嘅色[23][24],夠嗮俾蝴蝶按照色水同形狀分辨唔同種嘅花[25]

蝴蝶個頭後面有一對又細又長,生咗好多感官觸角[歐 7]。一條蝴蝶嘅觸角喺外觀上分到做好多個細節,但係呢啲細節入面冇曉獨立運作嘅肌肉連住,觸角最尾嗰度脹大嗰部份叫做錘部[歐 8],錘部係圓柱形或者撳扁咗噉嘅形狀嘅。呢點亦都係蝴蝶同飛蛾喺外形上最樣眼嘅差異:飛蛾嘅觸角係好似羽毛噉嘅形狀,兼且最尾嗰度冇脹大嘅[26]。錘部當中,最尾嗰橛叫尖頂,喺個尖頂嗰度有啲嗅覺器官,幫到隻蝴蝶聞嘢,喺弄蝶科[歐 9]之間零舍發達[25][27]。蝴蝶啲觸角差唔多成條嘅表面都俾鱗片𢫏實,但喺尾端有啲裸露嘅部分,叫做裸節[歐 10][28]

 
蝴蝶嘅觸角有好多種唔同款。
 
一隻愷撒紅蛺蝶伸長咗佢個口器嚟飲花蜜。

蝴蝶嘅口器[歐 11]生喺對眼落少少啲嘅地方。通過進化嘅過程,蝴蝶嘅口器高度噉特化咗,現代蝴蝶嘅口器好多時得返上顎嘅部份,下顎喺好多物種入面經已進化到唔見咗。上顎嘅第一橛變長咗,形成咗好似飲管噉嘅形狀嘅結構,令到隻蝴蝶曉得吸一啲流體嘢食-睇物種同性別,蝴蝶有啲會食花蜜,有啲興食腐爛生果,又有啲會食大啲嘅動物嘅排泄物,而且通常無論係邊個物種,蝴蝶多數都會由小溪或者水氹等嘅地方飲。呢個飲管狀嘅結構喺唔用嗰陣時一般都係巻埋嘅。蝴蝶嘅上顎嘅第一橛同第二橛有一啲味觸[歐 12],上面有味覺器官,等隻蝴蝶可以知道自己食緊啲乜嘢味嘅嘢[29][30]。除此之外,蝴蝶當中有一啲物種個口器係細咗甚至乎冇咗嘅-呢啲物種好多時都係一啲由個蛹出咗嚟之後就唔食嘢,快快搵到伴侶交配就死嘅[25]

編輯

蝴蝶個胸部[歐 13]完全用咗嚟做移動運動(指動物空間當中嘅郁動,好似係游水呀噉)-蝴蝶啲髀同翼都係生咗喺個胸部嗰度嘅,而髀同翼就掌控咗隻蝴蝶喺空間入面嘅各種郁動。蝴蝶個胸部由 3 截組成-前胸、中胸同埋後胸:前胸窄細,兩面生咗啲氣孔[歐 14]喺度幫隻蝴蝶唞氣,而佢背脊就有膜質嘅構造,叫「背翼英文Patagium」。蝴蝶個胸部每截各有一對(兩隻),所以同其他昆蟲一樣,總共有 6 隻髀,而喺某啲物種入面,頭嗰兩隻髀變細咗,搞到隻蝴蝶要用 4 隻腳行路[31]

蝴蝶嗰兩對(4 隻)翼生喺個中胸同後胸嗰度。中胸嗰對前翼嘅根基有啲骨片(肩板英文Tegula (insect anatomy))保護對翼基嗰個關節,而對翼個邊邊嗰度仲有又大條又硬淨嘅靜脈,令到對翼可以直啲冇咁易拗彎;後胸嗰對後翼大致上一樣,但就細啲、圓啲同少啲硬淨靜脈[32]。蝴蝶對前翼同後翼唔似得飛蛾嘅噉有鉤連埋一齊,係靠啲翼郁嗰陣嘅互相摩擦嚟到協調嘅[25]

編輯

蝴蝶個腹部[歐 15]係身體最落嗰部份,裏面包含咗用嚟消化排泄繁殖嘅器官。個腹部由 10 截組成,每截都由骨化程度高啲嘅一塊背板英文Tergum同腹板,再加埋兩邊各一塊骨化程度低啲嘅側板英文Pleuron (insect anatomy)構成。個腹部頭嗰 8 截有氣孔幫手唞氣,而最尾嗰截因為要用嚟繁殖所以有啲唔同樣-啲公嘅喺交配嗰陣會由呢截嗰度伸條嘢出嚟,插入去隻乸嘅陰道嗰處,呢條嘢跟手就會擺啲精包[歐 16]落隻乸嘅體內,然後啲精子就會一路就噉由個精包游去隻乸身體更深處嘅地方,俾隻乸儲起嚟用。唔同物種嘅蝴蝶嘅性器個款都唔同,防止唔同種嘅蝴蝶交配[33]

編輯

 
寬紋黑脈綃蝶[歐 17]嘅翼嘅其中一啲翼室冇鱗片,變咗透明,但係仲睇到啲黑色嘅翼脈。
 
蝴蝶翼上面嘅色水同斑紋係由一塊塊嘅鱗片組成嘅。

蝴蝶嘅係佢哋身上最引人注目嘅特徵。佢哋啲翼構造獨特,前翼[歐 18]個形狀好近三角形,而後翼[歐 19]就似噉嘅形狀。翼嘅每條邊同角都有個名:兩對翼前面條邊叫前緣,後面條邊叫後緣,同身體(胸部)相接嗰處就叫翼基,而離身體遠嗰條邊就叫外緣;前緣同外緣相接嗰個角叫做翼頂,而後緣同外緣相接嗰個角叫臀角[34][35]。呢兩對翼能夠以多種空氣動力學機制產生升力,令蝴蝶飛起[36]

蝴蝶嘅翼呈膜質,有骨化咗嘅靜脈做支架,分別有 6 組縱脈,由前至後分別係

 • 前緣脈(C)、
 • 亞前緣脈(Sc)、
 • 脛脈(R)、
 • 中脈(M)、
 • 肘脈(Cu)同埋
 • 臀脈(A)。

蝴蝶嘅前緣脈喺進化嘅過程當中減退咗,只係喺活體嘅前翼前緣嗰度模糊噉存在,而喺乾燥嘅標本上面會完全冇咗。肘脈有得分做前肘脈(CuA)同後肘脈(CuP)。翼室就係翼脈之間嗰啲空間。喺昆蟲學上,每個翼室都有個名,改乜名係由佢前面嗰條翼脈話事嘅,例如 M1 脈後面嘅翼室就係「M1 室」[35]

下圖係 2011 年一隻巨型藍閃蝶[歐 20]嘅標本。巨型藍閃蝶屬於閃蝶[歐 21],閃蝶呢個屬嘅蝴蝶出嗮名係有好多物種都呈藍或者綠噉色而且啲翼有好似金屬噉閃呤呤嘅光澤,而呢種光澤源於佢哋嘅翼有特殊構造,令射落佢哋度嘅出現干涉現象[37]

 

鱗片 編輯

睇埋:鱗片

蝴蝶嘅翼上面佈滿咗一塊塊嘅鱗片,呈覆瓦狀噉排列。鱗片嘅根基有條柄仔,藉住噉嚟依附喺翼膜嗰啲細微嘅窿窿上面。鱗片壁同埋啲窿窿當中包含咗好多嘢,例如係喺仲係幼蟲嗰陣由寄主植物攞到嘅成分、成年蝴蝶自己代謝嘅產物、或者係代謝廢物等嘅嘢,呢啲嘢令到對翼有好豐富嘅色水,就係所謂嘅「化學色」或者「色素色」。某啲蝴蝶物種嘅鱗片上面仲有一啲特化嘅結構,可以令射落佢哋度嘅光線干涉等嘅光學效應,並且形成金屬光澤-當中有啲甚至係螢光-噉嘅效果[34][38]

好多蝴蝶同埋一部份嘅蝴蝶喺佢哋啲翼嗰度生咗一啲叫做香鱗英文External_morphology_of_Lepidoptera#Androconia[歐 22]嘅特化鱗片,香鱗曉釋放一啲費洛蒙,並且向同類傳送一啲訊息,例如係叫啲異性同類過嚟交配噉。喺有香鱗嘅蝴蝶物種當中,有啲物種嘅香鱗散佈喺成隻翼嘅表面,有啲聚成一塊塊形成所謂嘅「性標」,又有啲生喺特化咗嘅袋狀構造入面[39]

翼多型性 編輯

睇埋:多型性

當同一個物種嘅蝴蝶有兩種或者以上嘅款,嗰個物種就為止有多型性[歐 23]。同個體差異唔同,多型性所涉及嘅型態差異比較大,大到望落似唔同物種,而且各個型態亦都穩定噉樣出現。多型性包括咗兩性異形-即係同一個物種嘅公同乸唔同到就噉睇似兩個唔同物種-等嘅型式[40][41]

兩性異形嘅蝴蝶物種仲有啲會有公乸同體[歐 24]嘅現象-噉講即係話喺呢啲物種入面,公同乸個款明顯唔同。有陣時會有啲公乸同體嘅個體,呢啲個體會有齊兩個性別嘅性器官,而且左右嘅翼嘅花紋甚至形狀都唔同,一邊似公一邊似乸[40]

細個個樣 編輯

 
金鳳蝶[歐 26]嘅毛蟲

毛蟲 編輯

睇埋:毛蟲

蝴蝶嘅幼蟲就係毛蟲[歐 27]。毛蟲身體有以下特徵:

 • 毛蟲身體通常係呈圓筒噉嘅形狀嘅。啱啱孵出嚟嘅一齡幼蟲身體表面會生咗啲有住特定形態同數量嘅啱啱毛,叫做一次刺毛英文Seta[歐 28]。一次刺毛對分類同進化嘅研究好有用。打後,條毛蟲每蛻一次皮就算係增加一[歐 29],而且佢身體表面仲會生啲變化多端兼唔定數量嘅二次刺毛出嚟。幼蟲期會維持一段時間,一般等到條毛蟲去到 4 至 5 齡左右嗰陣時就會結蛹,但都有啲物種會去到成 12 齡先至結蛹[29]
 • 毛蟲嘅頭有多種適應性嘅構造:毛蟲嘅頭骨化程度高;觸角短,簡眼;生咗啲感覺毛喺度,嚟去感覺掂到嘅嘢;個頭下低啲嘅部份有一個咀嚼式嘅口器,用嚟咬植物嘅葉等等嘅嘢食;個頭嘅兩邊各有幾隻可以用嚟感光嘅側單眼。一條毛蟲個頭部嗰度仲有條縫線,喺結蛹嗰陣時,條毛蟲個頭會沿住條縫線裂開,等個蛹體可以出到嚟[29]
 • 再落少少,毛蟲個胸部有三對真髀[歐 30]。佢哋腹部分到做 10 橛,喺第 3、4、5、6 同第 10 橛嗰度有原足英文Proleg。啲原足上面有成列嘅鉤仔(原足鉤[歐 31];可以俾條毛蟲用嚟攀附喺佢吐絲形成嘅絲墊或者其他物體上面[42]。一條毛蟲嘅前胸同腹部嘅第 1 至 8 橛各有一對用嚟唞氣嘅氣孔。同個頭比起上嚟,毛蟲嘅身軀骨化程度低啲,而且呈膜質,冇咁硬淨。得前胸硬皮板-一次刺毛嘅根基嗰度嘅小硬板前胸嘅背面-同埋肛上板骨化咗。年紀大少少嘅毛蟲背脊會有對發育緊嘅翼[29]

編輯

睇埋:

蝴蝶係一種完全變態嘅昆蟲,即係話毛蟲會變成[歐 32],然後先再變做成蟲[歐 33]。喺一個典型嘅蝴蝶蛹身上,啲肢體同埋翼會緊貼住個身體,身體嘅表面會喺唔同嘅位置生咗啲刺毛喺度。隻成蟲嘅好多身體部份都可以由個蛹身上睇得到個形:頭部嘅複眼、觸角、同埋口器等嘅部分個形都已經有少少出咗嚟;胸部嘅各節喺個蛹身上都會睇得到,多數都係以個中胸最明顯;前翼喺個蛹嘅身體個腹嘅側邊,而後翼就大部分或者完全俾對前翼遮住;前腳同中腳會見到;中胸嘅氣孔會喺個蛹嘅背脊嗰度;10 截腹都會喺個蛹身上出現,但係最後嗰 3 截唔可以郁,而其他嗰幾截郁唔郁得睇物種而定;腹嘅第 1 至 8 腹截會有氣孔,但係第 1 截嘅氣孔會因為俾翼遮住而睇唔到,第 8 截嘅氣孔就冇咗個功能而冇開口;交尾器嘅痕喺蝴蝶公嘅腹嘅第 9 截,而蝴蝶乸嘅就係喺腹嘅第 8 同 9 截,交尾器嘅痕跡呈圓形或者線形;肛門痕喺腹嘅第 10 截,形狀呈圓形或者線形[29]

一隻蝴蝶蛹主要有兩種方法依附喺啲嘢上面:一係就頭下尾上噉用個垂懸器吊喺啲嘢(通常係植物)嗰度,一係就個胸部有啲絲帶噉嘅結構綁喺啲嘢度,又有啲物種兩種方法都會用。喺前者嗰種情況入面,隻蛹個腹嘅第 10 截特化咗,伸長變做好似垂懸器噉嘅構造,有鉤狀嘅刺毛生咗喺上面,等隻蛹可以吊喺啲嘢上面[29]

蛹嘅樣變化萬端。有好多物種嘅蛹會有或者呢啲暗淡得嚟又似植物嘅色水,等隻蛹可以扮係啲植物嘅一部份嚟到避開啲獵食者;另一方面,又有啲蛹色水好鮮艷得嚟有,呢點令到啲獵食者食咗佢哋一次唔舒服之後就實會記得下次唔食佢哋啲同類[29]

 
一隻蝴蝶嘅蛹

生命歷程 編輯

 
一隻蝴蝶乸喺塊葉下面產緊卵。
睇埋:完全變態

蝴蝶係完全變態[歐 34]嘅昆蟲。一隻蝴蝶一世蟲會經過幼蟲成蟲四個階段。喺佢生命嘅每個階段,佢嘅身體都會特化嚟做喺嗰個階段最需要嘅功能:幼蟲有發達嘅消化系統,等佢可以係噉食嘢嚟儲起啲能量,令到佢結咗蛹嗰陣時有得連續成幾個月都唔食嘢並且過冬,打後嘅成蟲生咗翼同埋成熟嘅生殖系統,能夠有效噉搵伴侶並且繁殖下一代。由物競天擇嘅角度睇,呢種生存方式喺好多方面都有相當犀利嘅進化適應性,例如係幼蟲同成蟲食嘅嘢唔同,唔會爭嘢食,減少咗一個物種內部嘅競爭[43]

睇嗮成個生命史嘅話,蝴蝶嘅壽命一般有一至四個月,但氣候同物種會影響蝴蝶嘅壽命。喺啲又暖又食物充足嘅時間同地方,啲蝴蝶可以生得好快,壽命會短啲,反之亦然。一般嚟講,多數蝴蝶物種嘅成蟲都係得嗰一到兩個月命左右,不過以成蟲嘅型態嚟過冬嘅斑蝶[歐 35]嘅成蟲可以有成幾個月咁長命[44]

 
絹粉蝶[歐 36]嘅卵

編輯

蝴蝶嘅卵有獨特嘅構造幫到佢哋生存。蝴蝶嘅卵外層有一浸硬嘅殼保護住。呢個殼上面又有一浸薄薄地嘅,呢浸蠟起得到保水嘅效果,令到粒卵唔會變乾。每一粒卵喺其中一個尾端嗰度有啲細細地嘅開口,等精子可以游入去嚟令粒卵受精。蝴蝶啲卵嘅大細同埋形狀好多樣化,睇物種而定,不過多數都係企到喺度嘅[43]

蝴蝶產卵嘅方式都相當多樣化。有啲蝴蝶物種會將啲卵一粒一粒噉生喺唔同嘅地方,又有啲會成竇成竇噉生,好多時一隻蝴蝶乸可以生到成 100 至 200 粒卵咁多[43]。蝴蝶啲卵幾乎實係生喺啲植物上面嘅,但每一個物種嘅蝴蝶都有特定嘅寄主植物,有啲蝴蝶物種可以喺多個物種嘅植物上面產卵,又有啲定死咗要喺某一種特定嘅植物嗰度先至產到卵嘅[45]。喺產卵嗰陣,隻蝴蝶乸會用一種好似膠水噉嘅物質嚟將佢啲卵黐喺啲植物嘅葉上面;呢種膠水跟手會變硬同收縮,會令到啲卵係噉咦變少少形,將粒卵黐實喺塊葉上面。喺歐洲粉蝶[歐 37]當中,呢種膠水初頭係一種淡黃色又黐立立嘅分泌物,蝴蝶乸一擳呢種分泌物落啲卵度,就會遇到空氣,呢種分泌物一遇到空氣就會變黑,變成一種溶到喺水度又好似橡膠噉嘅固體物料-將啲卵黐實喺啲嘢度[46]

喺多數嘅蝴蝶物種入面,卵嘅階段會維持幾個禮拜。喺冬天產嘅卵(尤其係喺溫帶地區)會通過一個休眠期,等到春天先至孵化[47]。又有啲住喺溫帶嘅蝴蝶物種-例如係 Nymphalis antiopa-會喺春天嗰陣時產卵,等啲卵喺夏天孵化[48]

幼蟲階段 編輯

 
一條毛蟲

啱啱由粒卵嗰度孵化出嚟嘅叫做一齡蟲[歐 38]。幼蟲一般都會由粒卵嘅頂部嗰度咬爛個卵殼捐出嚟;又有某啲物種粒卵個表面有裂縫,等條毛蟲可以由側面爆出嚟;又有啲物種嘅卵有針對寄生蜂嘅防衛,個殼厚到寄生蜂整唔穿,而隻毛蟲會由粒卵個底嗰度捐出嚟[43]

一齡蟲生咗出嚟要做嘅嘢就係猛咁食嘢,吸取成長要用嘅營養。有好多物種嘅毛蟲喺孵咗出嚟會食埋自己粒卵嘅殼-噉做唔會嘥料,又可以防止啲空嘅卵殻暴露自己嘅位置俾啲獵食者知。條毛蟲食咗卵殼之後會係噉食樖寄主植物。有極少數嘅蝴蝶物種嘅毛蟲會食其他動物,例如係灰蝶[歐 39]之中嘅某啲蝶種嘅毛蟲都係食肉嘅,會以食蚜蟲等細隻嘅昆蟲維生[49]

一條毛蟲會係噉食嘢嚟到儲起啲能量,直到下一個階段-脫皮轉齡-為止。到咗嗰陣幼蟲會停止活動,預備脫皮轉齡。脫皮開始嗰陣,條毛蟲嘅身體會伸縮,將塊舊皮由個頭部開始脫出嚟,最後將頭部嘅外殻甩出嚟就完成脫皮嘅過程,塊新皮跟住會快速噉變硬同有色。一條毛蟲每脫一次皮就大一[50]

結蛹 編輯

生到咁上下嘅毛蟲會停止進食,跟住周圍爬想搵個地方結蛹,佢哋通常會揀停留喺樹葉嘅底等等安全隱蔽嘅地方結蛹。為咗確保破蛹化成蝴蝶嗰陣時能夠順利噉展開對翼,條毛蟲會拉長自己個身嚟度吓夠唔夠位。決定好結蛹嘅地點之後,條毛蟲會吐啲絲出嚟做墊,用個尾足鉤住絲墊固定自己個位置,然後係噉左右吐絲,造成一條粗帶固定自己個身體。大約一日之後,佢就會開始結蛹,前蛹會有間歇性嘅伸縮同埋膨脹活動。打後伸縮同膨脹嘅次數會變得頻密,表皮會由胸前裂開,並且好快噉推到去腹部嘅尾端。最後尾端嘅臀棘鉤住絲墊,甩咗最後一塊皮就會完成結蛹嘅過程[43]

以下係孔雀蛱蝶[歐 40]結蛹嘅過程:

 

蛹階段 編輯

蛹係一個靜止、集中於改變身體結構嘅階段。一隻蛹個腹嘅第四至第六截查實仲曉郁,但喺蛹嘅階段,成隻蟲嘅絕大部份活動都會停止。喺呢個時候,隻蛹嘅體內會進行一連串複雜嘅生命過程,會將條毛蟲嘅器官(除咗神經系統)分解變成液體噉嘅狀態,跟手呢個液化咗嘅身體會重組變成隻成蟲嘅身體。一般嚟講,喺大約 10 日之後,隻成蟲嘅器官會喺個蛹入面完成發育,跟住隻蝴蝶就要做破蛹呢個過程[43]。有部份嘅蝴蝶物種蛹階段好長,會喺蛹入面過多過一次冬[51]

成蟲階段 編輯

 
交配緊嘅狄網蛺蝶[歐 41];蝴蝶交配嗰陣雙方腹部(生殖器官所在)會掂住。

一隻蝴蝶嘅破蛹過程一般都係喺深夜至到天光嘅時間進行嘅。隻成蟲開始破蛹嗰陣時,個蛹殼嘅頭部同胸背會十字形噉樣裂開,隻蝴蝶嘅頭、胸同背部會一齊露出嚟,跟住對前腳會伸出嚟,並且將摺起咗嘅翼同脹起咗嘅腹拉出去個蛹殼外面[33]。啱啱捐出嚟嘅成蟲通常會黐喺個蛹殼下面或者以其他穩固位置將個身體吊起,跟住佢就要將自己個腹嘅血淋巴體液注入去翼脈嗰度,並且將摺起咗嘅翼迅速噉撐開。當兩對翼伸展之後,啲多餘嘅體液會由肛門嗰度排出。如果呢個時候隻蝴蝶跌咗落地或者有障礙物令到佢對翼唔能夠順利噉伸展嘅話,佢就會變到唔識飛,淨係可以坐以待斃。等兩對翼變硬咗之後,隻成蟲就曉飛[43][52]

破咗蛹之後嘅成蟲無論喺外形同結構上都同隻幼蟲極之唔同,但都仲係同一隻生物-有科學家做過一個噉嘅實驗:佢哋搵咗一批毛蟲返去個實驗室嗰度,俾啲毛蟲聞一啲氣味,當中某一啲嘅氣味會伴隨住一啲(唔致命嘅)痛楚;唔出乎意料嘅係,啲毛蟲話咁快就學識避開嗰啲同痛楚一齊出現嘅氣味;而更加緊要嘅係,呢啲毛蟲大個咗變咗蝴蝶之後,都仲識得避開嗰啲氣味-即係話佢哋仲記得細個嗰陣學到嘅嘢[53]

一隻蝴蝶成蟲最重要嘅工作就係傳宗接代:一隻成蟲嘅所有器官經已發育成熟,有交配同埋(乸嘅話)產卵嘅能力,可以繁殖;通常一隻蝴蝶一世蟲淨係會交配一次。蝴蝶公會搵蝴蝶乸交配,交配完嘅蝴蝶乸會去搵寄主植物產卵,跟住公同乸喺冇幾耐之後就會死。打後佢哋嘅下一代就會再一次噉經歷呢個由生到死嘅過程[44]。不過有一部份嘅蝴蝶物種啲乸喺產咗卵之後會生存一段時間,喺自己啲卵附近守候,嘗試為仔女提供一啲防禦[54]

習性 編輯

 
一隻喺度食花蜜嘅歐洲粉蝶

食嘢 編輯

睇埋:花蜜

蝴蝶成蟲嘅口器特化咗好似飲管噉嘅形狀,所以淨係曉食啲流質嘅嘢食。蝴蝶主要嘅嘢食來源係富含糖份花蜜[歐 42],有陣時唔同物種嘅蝴蝶搵起花蜜上嚟會偏好唔同物種嘅,又有啲蝴蝶物種會食花粉[55]樹汁生果、爛肉、大啲嘅動物大便、人身上嘅(汗富含)同埋泥土入面一啲溶咗嘅礦物質呀噉。佢哋嗰個飲管形嘅口器亦都可以攞嚟飲水,佢哋鍾意喺小溪邊或者濕潤嘅土壤嗰度聚集埋一齊吸水同攝取水入面嗰啲礦物質。而對於蝴蝶公嚟講,呢啲礦物質係身體製造精包嗰陣時不可或缺嘅[56][57]

蝴蝶鍾意食花蜜嘅習性令到佢哋對於好多種植物嚟講都係好緊要嘅傳粉媒介-蝴蝶會幫啲植物手將啲植物嘅花粉由一樖植物傳去另一樖同類嘅植物嗰度,等啲植物有得繁殖。一般嚟講,佢哋帶嘅花粉量冇蜜蜂咁多,但係佢哋飛嘅距離就往往遠過蜜蜂嘅[58]

共生 編輯

 
共生嘅灰蝶幼蟲;隻蟻喺度照顧緊隻幼蟲。

有部份物種嘅蝴蝶會同第啲生物形成互利共生[歐 43],例如多個灰蝶物種嘅毛蟲就會同形成噉嘅關係:呢啲灰蝶幼蟲嘅身體有特殊構造,識得釋放一啲特殊化學物質同蟻溝通,吸引啲蟻過嚟[59][60];同時,隻幼蟲嘅身體曉分泌一啲蜜露[歐 44](一種富含糖份嘅黐立立液體),而呢啲蜜露對於蟻嚟講係好有用嘅糧食,所以啲蟻就會好樂意噉幫手保護隻蝴蝶幼蟲-於是乎隻蝴蝶幼蟲同啲蟻就形成咗一種互惠互利嘅關係[61]

另一方面,又有啲物種嘅蝴蝶幼蟲會用呢一點嚟去整蠱同利用啲蟻:大藍蝶[歐 45]嘅幼蟲會吸引啲蟻帶佢返去佢哋嗰個(好安全嘅)蟻丘嗰度,跟住隻大藍蝶幼蟲會寄生喺個蟻丘度,以食啲蟻嘅幼蟲同卵嚟維生[62]

過冬 編輯

 
一隻喺香港深水灣捉到嘅大絹斑蝶;佢俾人發現係由日本和歌山縣遷徙到香港嘅。

冬天對蝴蝶(同絕大多數昆蟲)嚟講係一個嚴峻嘅挑戰。冬天嘅低溫會搞到好多植物凋謝,包括咗蜜源植物同寄主植物,搞到成蟲同幼蟲冚唪唥都會因為嘢食難搵而難以生存。因為噉,好多蝴蝶物種都會揀以卵或者蛹嘅型態嚟去過冬-呢兩個型態都係靜止嘅狀態,唔使周圍郁,所以唔使用咁多能量,唔使食嘢都得。不過有一部份嘅斑蝶物種能夠以成蟲嘅型態過冬,佢哋喺秋天會好努力猛咁吸花蜜,儲起啲養份喺身體度,喺冬天到咗嗰陣時就成一大群噉樣飛去啲山谷等暖嘅地方嗰度避寒,形成「蝴蝶谷」嘅奇觀[63][64]

 
喺樹上面一齊過冬嘅帝王斑蝶;呢幅相係喺墨西哥中部一個小鎮附近影到嘅。

遷徙 編輯

有多個物種嘅蝴蝶,包括頭先提過嘅帝王斑蝶同大絹斑蝶[歐 46],會以遷徙嘅方法嚟過冬[65]。帝王斑蝶會歷經幾代噉[註 1]飛越成個北美州,去到墨西哥等暖啲嘅地區嘅某啲特定地方過冬,喺春天嗰陣就會返返去原本嘅地方,佢哋會大規模噉聚埋一齊喺啲上面,係一個好出名嘅奇觀。近啲嘅研究發現,Cynthia 呢個亞屬嘅蝴蝶會歷經六代由熱帶嘅非洲遷徙去北極圈嘅地方,飛經差唔多 9,000 嘅距離-成個旅程飛嘅總距離差唔多係帝王斑蝶嗰個旅程嘅兩倍[63][66]。而喺印度半島嗰度都有基於季候風嘅蝴蝶大規模遷徙[67][68]

曬太陽 編輯

蝴蝶有曬太陽嘅習慣:蝴蝶要喺對翼有返咁上下暖-溫度超過攝氏 27 度(華氏 81 度)-嗰陣先至飛得起;當對翼唔夠暖嗰時,蝴蝶可以喺植物上面一路唞,一路將自己嘅翼嘅底向太陽,靠曬太陽嚟令自己身體暖啲,而如果佢哋身體熱得滯-溫度超過攝氏 40 度(華氏 104 度)-佢哋可以改變身體位置,等佢哋嘅翼唔好直接向住太陽,並且降溫[69]

競爭 編輯

有好多個物種嘅蝴蝶具有地盤性,尤其係蝴蝶:一隻蝴蝶公通常會霸住一個特定嘅區域做自己地盤,仲會主動噉驅趕一啲唔覺意走咗入自己地盤嘅同類或者第啲動物,等自身有個制空優勢;呢啲蝴蝶公會企喺樹嘅葉上面嚟到攞個制空權,如果有其他蝴蝶公或者曉飛嘅嘢闖入去佢個領域,佢就會同佢互相追逐同打交[註 2],直至個入侵者走佬為止,而如果闖入去佢個領域嘅係蝴蝶乸,隻蝴蝶公就會用盡方法留住隻蝴蝶乸同埋摟佢交配。因為噉,霸地盤係蝴蝶公之間常見嘅競爭方式[69]

爬山係蝴蝶公嘅另一種競爭方式。每日嘅上晝,各地好多個物種嘅蝴蝶都會順住地形噉向上飛,最後聚集喺佢哋嗰頭嘅山頂或者山脊嗰度。啲蝴蝶公會喺山頭嗰度盤據住同埋互相追趕,等啲蝴蝶乸上山,而蝴蝶乸喺交配完之後會飛落山下面產卵[70]

一般嚟講,蝴蝶公嘅數量多過蝴蝶乸,所以蝴蝶公之間嘅競爭非常之咁激烈。成幾隻蝴蝶公一齊追求一隻蝴蝶乸嘅情況完全唔罕見,而頭先啱啱提咗嘅蝴蝶公霸地盤同登山等嘅行為都係為咗要摟啲乸交配。蝴蝶公仲對蝴蝶乸嘅氣味異常咁敏感,成日都有蝴蝶公守候喺一啲未破蛹嘅乸嘅蝴蝶蛹附近,等隻蝴蝶乸破蛹咗之後就第一時間摟佢交配[71]

交配 編輯

蝴蝶有相當複雜嘅求偶儀式:當一隻蝴蝶公想摟一隻乸同佢交配嗰陣,佢哋會喺空中打轉,過程好多時會涉及到一啲費洛蒙;如果隻乸肯睬佢,兩隻蝴蝶就會搵地方降落嚟開始交配;交配嗰陣,兩隻蝴蝶會將條尾合埋一齊,呢個過程可以持續幾分鐘至幾個鐘頭不等;隻蝴蝶公會由個腹部嗰度伸條嘢出嚟插入去隻乸個陰道嗰度,將自己嘅精包擺入去隻乸嘅體內[72]。為咗等自己做阿爸嘅機會高啲,隻蝴蝶公好多時會做啲嘢嚟令隻乸身上有佢陣除(等第啲蝴蝶公知呢隻乸已經有佢嘅精包),又或者好似絹蝶屬[歐 47]嘅蝴蝶噉,交配完之後用某啲方法塞住隻乸個性器官,等其他蝴蝶公冇得同佢交配[73]

生態學研究 編輯

 
一隻節尾猴擔住一隻蝴蝶。

天敵 編輯

同多數昆蟲一樣,蝴蝶處於食物鏈嘅底層,有為數眾多嘅物種都係佢哋嘅天敵-包括咗雀鳥蜥蜴蜘蛛螳螂蜻蜓青蛙等等都會以蝴蝶做獵食對象[74],會以敏捷嘅身手(好似係雀鳥)或者設陷阱(好似係蜘蛛)捉蝴蝶或者蝴蝶毛蟲嚟食;蝴蝶喺幼蟲時期嗰陣時仲會撞到各種各樣嘅寄生性天敵,好似係寄生蠅[歐 48]呀噉,呢啲寄生性嘅昆蟲會將自己啲卵生喺蝴蝶嘅卵、幼蟲或者蛹嘅身上,當佢哋啲幼蟲孵咗出嚟之後,就會食個寄主嘅身體嚟維生,而俾呢啲寄生性天敵侵襲嘅蝴蝶個體通常都會死-好多蝴蝶毛蟲都係監生噉俾呢啲寄生昆蟲嘅幼蟲食咗嘅[75]。除咗呢啲天敵之外,仲有好多嘅細菌病毒真菌等嘅微生物會搞到蝴蝶有病[76]。因為呢啲為數眾多嘅天敵,喺生到出嚟嘅毛蟲當中,淨係得好少數嘅可以生存到變成蝴蝶[77]

防禦 編輯

玉帶鳳蝶(上)嘅乸望落似十足紅珠鳳蝶(下)噉。玉帶鳳蝶本身冇毒,但紅珠鳳蝶有,所以當獵食者為咗避免中毒而唔食呢個樣嘅蝴蝶,玉帶鳳蝶就有著數。

雖然佢哋天敵咁多,蝴蝶同毛蟲都有各種嘅計仔嚟作出對抗,提升自己生存嘅機會率。例如係頭先提咗,有部分嘅灰蝶幼蟲會同蟻共生,啲蟻會為咗佢哋啲蜜露而幫手保護佢哋。蟻可以幫到手對付擬寄生生物同好多嘅其他節肢動物,但一撞到體型再大啲嘅天敵-例如係雀鳥-嗰陣,蟻都幫唔到手[61];不過,毛蟲同蝴蝶可以用佢哋嘅移動能力搵地方匿埋,例如係好多蝴蝶嘅乸都興將卵生喺樹皮嘅裂縫入面,又或者係有咁快得咁快走佬,再唔係仲有得詐死。唔識郁嘅卵同蛹又有第啲避敵方法,提高自己嘅生存機會[78][79]

化學防禦 編輯

好多蝴蝶物種都會用一啲化學物-即係毒素-嚟趕走啲獵食者。呢啲蝴蝶多數都係識得運用一啲由植物嗰度攞到嘅毒素,搞到食咗佢哋落肚嘅獵食者會搞到唔舒服-噉嗰個獵食者下次見到同類嘅蝴蝶嗰陣就唔會去食,整體嚟講提高成個物種嘅生存機會。除此之外,呢啲物種嘅蝴蝶同毛蟲好多時都進化出咗有好鮮艷嘅色水:有部分嘅蛹表面有金屬色澤,又有幼蟲身上有對比好明顯嘅色水;呢啲噉嘅色水確保隻獵食者實會記得隻蝴蝶毛蟲係乜嘢樣嘅,更加確保到佢下次見到同類嘅蝴蝶毛蟲嗰陣,會記得上次食咗唔舒服嘅事。呢種有毒生物「進化出鮮艷色水嚟提醒獵食者」嘅現象就係所謂嘅警戒作用[歐 49][78]

呢種現象又帶出咗另外兩個現象:貝氏擬態穆氏擬態(睇下面)。前者係指有好多其他(冇毒嘅)蝴蝶物種-尤其係佢哋啲蝴蝶乸-都會喺外形上模仿有毒嘅鮮艷蝴蝶,等自己可以唔使特登花費資源整毒素,就有得分享警戒作用嘅好處;後者係指多種有毒鮮艷嘅蝴蝶物種進化到同對方差唔多樣,等啲獵食者唔使食咁多就已經學識避忌佢哋[80]

擬態 編輯

睇埋:擬態

擬態[歐 50]係指一啲透過扮成第種生物嚟保護自己嘅防衛機制。一個擬態現象要有以下三者:獵食者、受擬態者同埋擬態者。獵食者會喺捕食嘅過程當中學識受擬態者唔好食、有毒或者難捉,有咗呢啲唔好嘅經驗搞到佢之後會避免捉個樣同受擬態者相似嘅生物,而擬態者就因爲個樣生得似受擬態者,而變相冇咁易俾獵食者捕食[80]。擬態有得分做以下兩大種:

 • 貝氏擬態[歐 51]:冇威脅性、冇毒嘅物種,生到好似一啲有威脅性、有毒嘅物種噉嘅樣,起到狐假虎威嘅作用;要做到貝氏擬態,受擬態者數量要夠多,而且兩個物種要住喺相近嘅地方。例如乸嘅金斑蛺蝶[歐 52]個樣生得好似有毒嘅虎斑蝶[歐 53]噉;乸嘅玉帶鳳蝶[歐 54]個紅紋嘅樣似有毒嘅紅珠鳳蝶[歐 55]等等[81][82]
 • 穆氏擬態[歐 56]:都係頭先提過,兩種或者兩種以上都係有威脅性、有毒嘅物種,彼此之間個樣生得似-互相係對方嘅擬態者同受擬態者;佢哋色水通常都好鮮艷或者有對比色,彼此擬態令到啲獵食者唔使食咁多個體就經已學識唔好再食佢哋,加強咗警戒色嘅效果。例如有毒嘅紫斑蝶屬[歐 57]當中嘅物種彼此之間有相似嘅色澤呀噉[81]

僞裝 編輯

有好多蝴蝶物種會透過各種外型、顏色或者行爲嚟擾亂佢哋啲獵食者:有啲蝴蝶物種曉運用僞裝[歐 58]令到獵食者冇咁易睇到佢哋,即係例如好多個蝴蝶物種嘅幼蟲或者成蟲都同樖寄主植物嘅色水好似,企定定唔郁嗰時可以扮成啲葉、花或者樹枝嘅一部份[83],好似係枯葉蛺蝶[歐 59]係呢方面就非之出名-枯葉蛺蝶呢種蝴蝶蝶如其名,佢哋嘅翼就噉睇好似枯葉噉嘅樣,令到獵食者難以睇到佢哋[84];又有啲蝴蝶物種興扮係一啲佢哋嘅天敵唔會有興趣嘅物體,例如係鳳蝶科好多個物種嘅幼蟲,個樣會生到好似雀屎噉,令到啲雀鳥唔想食佢哋落肚[85]

除此之外,又有啲蝴蝶物種會利用翼上面嘅斑紋分割同擾亂獵食者嘅視覺。好似係環蛺蝶屬[歐 60]啲翼上面嘅破碎條紋噉,灰蝶停喺度唔飛嗰陣會擺動佢哋對後翼,令到對後翼好似頭噉樣郁-啲獵食者往往俾佢哋呃咗,走去攻擊佢哋對後翼(而唔係最緊要嘅頭部),於是隻蝴蝶就噉逃過一劫[86][87]

威嚇防禦 編輯

 
一條毛蟲伸咗對臭角出嚟。

又有好多蝴蝶會用某啲方法扮大隻嚟嚇走啲獵食者:

 • 有好多蝴蝶物種嘅翼上面都有唔合比例咁大嘅眼斑[歐 61],亦有鳳蝶嘅終齡幼蟲喺個胸部嗰度有啲噉嘅斑;呢啲眼斑令到隻蝴蝶或者條毛蟲望落好似一隻巨獸塊噉,啲獵食者好多時會因為噉而唔敢攻擊(睇埋虛張聲勢行為[88]
 • 有陣時大量嘅毛蟲會聚埋一齊,噉做起到威嚇嘅效果,亦都令到啲獵食者難以集中噉去捕食,增加到個體嘅生存機會[81]
 • 有部分嘅蝴蝶幼蟲身體嘅表面有好硬嘅棘刺或者係長嘅毛,用噉嚟警告天敵佢哋可能有毒、唔好食、或者難吞;
 • 如果冇法子阻嚇天敵嘅行動,鳳蝶幼蟲仲可以用佢哋對臭角英文Osmeterium[歐 62]嚟散發出一陣難聞嘅除,斑蝶成蟲都會用器官散發出一陣除嚟驅敵[89]

生物分類 編輯

遺傳學有研究唔同蝴蝶物種之間嘅遺傳關係,以及蝴蝶同第啲生物之間嘅遺傳關係[90][91]

外類群 編輯

生物學上對蝴蝶嘅分類曾經有多次變化:現時一般認為,蝴蝶係鱗翅目[歐 63](翼上有鱗片嘅昆蟲,包括咗蝴蝶同飛蛾)當中嘅一個進化支;歷史上,昆蟲學家曾經將蝴蝶分類做「錘角亞目」,將飛蛾分類做異角亞目[歐 64]-呢個係靠觸角形狀嚟將蝴蝶同飛蛾區分嘅,但家吓科學研究已經證實咗呢個種分類喺遺傳上查實並唔啱;一般嚟講,廿一世紀初嘅昆蟲學界經已確立咗「蝴蝶係由飛蛾進化出嚟嘅」呢一點[92][93],不過好多研究蝴蝶同飛蛾嘅進化史嘅昆蟲學家都仲喺度拗「蝴蝶同邊啲嘅飛蛾屬同一進化支」[94][95]或者係「蝴蝶同邊個邊個科嘅飛蛾係旁系群(sister group;簡單講就係指喺進化上最接近)定係點」[96]等等嘅問題,而佢哋對呢啲問題好多時都仲未有一致嘅共識。

內類群 編輯

對於蝴蝶內部要點分類,生物學界亦都有多次嘅爭議:喺蝴蝶嘅次級分類當中,曾經有細分做弄蝶總科、鳳蝶總科同絲角蝶總科[97],並且認為弄蝶係原始啲嘅類群;不過廿一世紀初嘅研究指出,鳳蝶總科當中嘅鳳蝶科先至係蝴蝶入面最早(由蝴蝶嘅遠古祖先嗰度)分化出嚟嘅一個進化支,即係話鳳蝶科係佢哋以外所有蝶類嘅旁系群,而噉亦都意味住,鳳蝶總科係一個多系群[歐 65](有多個唔同祖先物種,但因為遺傳上相似而俾人分類做同類嘅生物物種)[98][99]

一般嚟講,現今嘅蝴蝶分類當中總共有一個總科,包含咗七個,包括[95][100]

蝴蝶分科
普通英文名 特徵 圖例
絲角蝶科
[歐 66]
American moth-butterflies 細隻、啡色、觸角冇波,長又瘦嘅腹部。  
弄蝶科
[歐 67]
Skippers 細隻、飛起上嚟會突然衝、觸角個波向後勾。  
灰蝶科
[歐 68]
Blues、coppers、hairstreaks 細隻、色水鮮艷;好多時翼上面有眼斑。  
蛺蝶
[歐 69]
Brush-footed 或者 four-footed butterflies 多數前腳細隻,望落好似得四隻腳噉;色水好多時鮮艷。  
鳳蝶科
[歐 70]
Swallowtails 好多時翼嗰度有「尾」;毛蟲曉產生臭味;蛹會有絲做支撐。  
粉蝶科
[歐 71]
Whites 同 allies 多數白色、黃色、或者橙色;蛹會有絲做支撐。  
蜆蝶科
[歐 72]
Metalmarks 好多時翼上會有金屬噉嘅斑點;色水比較暗淡,以黑、橙、同藍等為主。  

文化影響 編輯

 
五代時期出名嘅花鳥畫家徐熙筆下嘅蝴蝶同紫藤
睇埋:觀蝶

蝴蝶喺人類嘅文化入面好有影響力。佢哋色水咁鮮艷奪目,令好多人都覺得佢哋好,而佢哋喺人類文化入面嘅形象一般都好正面,例如係:

 • 觀蝶即係觀察蝴蝶嘅自然生態嘅活動:觀蝶一般人都做得,可以走去野外嗰度影蝴蝶嘅相同觀察蝴蝶嘅生態,又有人會起蝴蝶園俾人觀蝶-例子有廣東嘅盈香生態園[101]。一般嚟講,觀蝶嘅守則包括咗「唔應該騷擾啲野生動物」同埋「唔應該捉喺任何生命階段嘅蝴蝶」,費事擾亂生態系統。去觀蝶嗰陣時人多數會帶埋當地嘅蝴蝶圖鑑、記錄表同相機等嘅架生,方便記錄低自己撞到嘅蝴蝶,而影蝴蝶靚相亦係觀蝶活動當中好受歡迎嘅一環[102][103]
 • 喺好耐以前嘅人類藝術家已經喺度用蝴蝶做創作主題以及用佢哋做美感嘅代表。根據考古學家喺遺跡嗰度掘出嚟嘅嘢發現,公元前 1,500 年嘅古埃及[104]中美洲嘅古城市提奧迪華肯[歐 73]、仲有係古代嘅瑪雅文明等等都有將蝴蝶嘅形象雕刻落去佢哋啲神殿建築物珠寶等嘅文化產物嗰度[105]。就算到咗現代,用蝴蝶嚟象徵靚仲係喺好多創作當中都有出現嘅橋段[註 3]
 • 喺包含東亞在內嘅世界多地,蝴蝶好多時俾古人認為係人嘅靈魂嘅化身。例如:
  • 中國有《梁山伯與祝英台》呢個民間傳說。喺呢個故仔入面,男女主角梁山伯同祝英台雙雙殉情之後,靈魂化身做蝴蝶,於是喺好多個唐人民系嘅文化入面,蝴蝶做咗追求自由戀變嘅象徵,而《梁山伯與祝英台》同個故仔嘅變種版本喺京劇同埋廣東大戲當中都有出現[106]
  • 日本嘅民俗入面有傳說話,蝴蝶係人嘅靈魂嘅化身-無論嗰個人仲係生勾勾、就快死、定係死咗,佢嘅靈魂都可以化成蝴蝶現身。有日本迷信話,如果有一隻蝴蝶飛咗入間屋嘅客房而且喺個竹幕後面停低,噉就即係有個人嚟咗見佢最愛嘅人[107];而喺地球另一面嘅愛爾蘭,都有傳統民俗相信人死咗後會化成蝴蝶返嚟見佢愛嘅人[108]
 • 蝴蝶夫人[歐 74]係一齣好出名嘅意大利歌劇故仔講一個天真後生嘅日本女仔「蝴蝶」甘心改信基督教並嫁俾美國男人平卡頓[歐 75],因而俾屋企人逐出家門(因為當時嘅日本人好反基督教);平卡頓因為蝴蝶好似一隻蝴蝶噉又靚又柔弱而對佢有好感,但佢查實只係想玩吓蝴蝶,暗中打算遲啲再去搵個美國女人做正式老婆,後嚟平卡頓返咗去美國,而冇幾耐蝴蝶仲生咗佢嘅仔;蝴蝶獨力一路湊住個仔一路等佢老公返嚟,三年後,平卡頓帶住佢個美國老婆返日本,知蝴蝶生咗個仔之後想帶個仔返美國,而乜都冇嗮嘅蝴蝶最後自殺-喺《蝴蝶夫人》當中,蝴蝶俾人用嚟做柔弱同天真嘅美嘅象徵[109]
 • 電子遊戲系列寵物小精靈入面,有多種精靈嘅設計都係基於蝴蝶嘅。當中比較出名嘅有巴他蝶[歐 76][註 4]同埋狩獵鳳蝶[歐 77][註 5]等等。

粵文化 編輯

睇埋:大良崩紗

除咗頭先提到嘅大戲版《梁山伯與祝英台》之外,蝴蝶喺粵文化入面都有一定嘅影響力。

廣東順德大良有一種傳統小食大良崩紗,蝴蝶噉形,查實有段古[110]:喺廣東話入面,蝴蝶有個舊名叫做 bang1 saa1,用漢字寫一般會寫做

 • 𧌇䖢或者
 • 崩紗

呢隻詞據講嚟自百越人嘅語言嘅,但到咗家吓,已經幾乎冇人仲會用嚟指蝴蝶,但係就俾人攞咗嚟指第樣嘢-大良崩紗。大良崩紗簡稱崩紗,由大良人梁成章喺 1788 年(清朝時代)喺佢嗰間「成記」油炸店創製。呢種小食嘅整法係用糖同鹽將麵團製成片,折卷之後就切同捏成蝴蝶噉嘅形狀,再用油。打後經過李禧同佢啲後人嘅繼承、發揚、同改進,到咗廿一世紀形成咗「李禧記」嘅老字號崩紗[111]bang1 saa1 呢個古老嘅字並冇消失,只不過係個意思變咗[112]

彩蝶倩影 編輯

文獻 編輯

中國大陸書 編輯

 • 周堯 (1992年). . 中國: 河南技術出版社. ISBN 75349-15740.
 • 王敏, 范驍凌. . 中國 鄭州: 河南科學技術出版社. ISBN 7534923840.
 • 袁鋒, 袁向群, 薛國喜 (2015). 國動物誌 昆蟲綱 第五十五卷 鱗翅目 弄蝶科. 中國 北京: 科學出版社. ISBN 9787030439147.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: 作者名單 (link)
 • 寿建新, 周尧, 李宇飞 (2006-04-01). . 中國: 陝西科學技術出版社. ISBN 9787536936768.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: 作者名單 (link)

台灣書 編輯

 • 呂至堅, 陳建仁 (2014年3月23號). . 台灣: 晨星出版有限公司. ISBN 9789861777849.
 • 徐堉峰 (2013年2月10號). . 台灣: 晨星出版有限公司. ISBN 9789861776705.
 • 徐堉峰 (2013年2月10號). . 台灣: 晨星出版有限公司. ISBN 9789861776705.
 • 徐堉峰 (2013年3月10號). . 台灣: 晨星出版有限公司. ISBN 9789861776682.

香港書 編輯

 • 楊建業, 饒戈, 丘紹文. . 香港: 香港鱗翅目學會.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: 作者名單 (link)
 • 潘瑞輝, 楊英豪 (2012年6月). 港蝴蝶百科 辨蝶篇. 香港: 香港鱗翅目學會. ISBN 9789628694372.
 • 羅益奎, 許永亮 (2004年). . 香港: 漁農自然護理署. ISBN 9621428432.
 • Bascombe, M.J., Johnston, G. & Bascombe, F.S. (1999). The Butterflies of Hong Kong. London: Academic Press. ISBN 9780120802906.{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: 作者名單 (link)

其他書 編輯

睇埋 編輯

註釋 編輯

 1. 冇一隻個體會完成嗮成個旅程。
 2. 但好少可會想攞對方命。
 3. 可以睇吓 TV TropesPretty Butterflies
 4. 可以睇吓 Butterfree (Pokémon)
 5. 可以睇吓 Beautifly (Pokémon)

歐詞 編輯

 1. Rhopalocera
 2. Papilionoidea
 3. Ornithoptera alexandrae
 4. Brephidium
 5. monarch butterfly;學名Danaus plexippus
 6. compound eye
 7. antennae
 8. clubbed tip
 9. skipper;學名:Hesperiidae
 10. naked segments
 11. mouthpart
 12. palp
 13. thorax
 14. spiracles
 15. abdomen
 16. spermatophore
 17. Greta oto
 18. forewing
 19. hindwing
 20. Morpho didius
 21. Morpho
 22. androconia
 23. polymorphism
 24. hermaphrodite
 25. Anthocharis cardamines
 26. Papilio machaon
 27. caterpillar
 28. seta
 29. instar
 30. true legs
 31. crochet
 32. pupa
 33. imago
 34. complete metamorphosis
 35. Danainae
 36. Aporia crataegi
 37. Pieris brassicae
 38. first instar
 39. Lycaenidae
 40. Aglais io
 41. Melitaea didyma
 42. nectar
 43. mutualism
 44. honeydew
 45. Phengaris arion
 46. Parantica sita
 47. Parnassius
 48. Tachinidae
 49. Aposematism
 50. mimicry
 51. Batesian mimicry
 52. Hypolimnas misippus
 53. Danaus genutia
 54. Papilio polytes
 55. Pachliopta aristolochiae
 56. Müllerian mimicry
 57. Euploea
 58. camouflage
 59. Kallima inachus
 60. Neptis
 61. eyespot
 62. osmeterium
 63. 學名Lepidoptera
 64. Heterocera
 65. polyphyly
 66. Hedylidae
 67. Hesperiidae
 68. Lycaenidae
 69. Nymphalidae
 70. Papilionidae
 71. Pieridae
 72. Riodinidae
 73. Teotihuacán
 74. Madame Butterfly
 75. Pinkerton
 76. 片假名:バタフリー;日羅:batafurii
 77. 片假名:アゲハント;日羅:agehanto
 78. Parnassius apollo
 79. Papilio palinurus
 80. Kallima inachus
 81. Caligo
 82. Diaethria clymena
 83. Papilio machaon
 84. Catopsilia pomona
 85. Junonia almana
 86. Morpho menelaus

編輯

 1. Herrera, Carlos M. (1992). "Activity Pattern and Thermal Biology of a Day-Flying Hawkmoth (Macroglossum stellatarum) under Mediterranean summer conditions". Ecological Entomology. 17: 52–56.
 2. Klowden, Marc J. (2013). Physiological Systems in Insects. Academic Press.
 3. Sorensen, J. T. (1980). An integumental anatomy for the butterfly Glaucopsyche lygdamus (Lepidoptera: Lycaenidae): a morphological terminology and homology. Zoological Journal of the Linnean Society, 70(1), 55-101.
 4. Butterflies in Art.
 5. Butterfly Life Cycle / Butterfly Metamorphosis.
 6. Heywood, R. B. (1965). Changes occurring in the central nervous system of Pieris brassicae L.(Lepidoptera) during metamorphosis. Journal of insect physiology, 11(4), 413-430.
 7. GARCÍA-BARROS, E. N. R. I. Q. U. E. (2000). Body size, egg size, and their interspecific relationships with ecological and life history traits in butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea). Biological Journal of the Linnean Society, 70(2), 251-284.
 8. Timothy Duane Schowalter (2011). Insect Ecology: An Ecosystem Approach. Academic Press. p. 159.
 9. van Nieukerken et al., 2011 in Zhang (Ed.), Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. Order Lepidoptera Linnaeus, 1758 Zootaxa 3148 : 212-221
 10. Meyer, Herbert William; Smith, Dena M . (2008). Paleontology of the Upper Eocene Florissant Formation, Colorado. Geological Society of America. p. 6.
 11. 11.0 11.1 Frequently Asked Questions 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2015年5月13號,.. The Lepidopterists' Society.
 12. McIntosh, W. C.; et al. (1992). "Calibration of the Latest Eocene-Oligocene geomagnetic Polarity Time Scale Using 40Ar/39Ar Dated Ignimbrites". Geology. 20 (5): 459–463.
 13. Saarinen, K., Lahti, T., & Marttila, O. (2003). Population trends of Finnish butterflies (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) in 1991–2000. Biodiversity & Conservation, 12(10), 2147-2159.
 14. Spitzer, K., Novotny, V., Tonner, M., & Leps, J. (1993). Habitat preferences, distribution and seasonality of the butterflies(Lepidoptera, Papilionoidea) in a montane tropical rain forest, Vietnam. Journal of Biogeography, 20(1), 109-121.
 15. García-Barros, E., García-Pereira, P., & Munguira, M. L. (2000). The geographic distribution and state of butterfly faunistic studies in Iberia (Lepidoptera Papilionoidea Hesperioidea). Belgian Journal of Entomology, 2, 111-124.
 16. Williams, Ernest; Adams, James; Snyder, John. "Frequently Asked Questions". The Lepidopterists' Society.
 17. Dönitz, Prof. Dr. W. (1897). "Sitzungsberichte des Entomologischen Vereins in Berlin für das Jahr 1896". Berliner entomologische Zeitschrift. 42 (1–2): 1–25. doi:10.1002/mmnd.18970420102. {{cite journal}}: Italic or bold markup not allowed in: |journal= (help)(德文)
 18. 大衛.卡特 (2007年7月). . 中國友誼出版公司. ISBN 9787505713222.
 19. Bascombe, M. J., Johnston, G., & Bascombe, F. S. (1999). The Butterflies of Hong Kong. TROPICAL LEPIDOPTERA, 10(2), 68.
 20. Reppert, Steven M.; Zhu, Haisun; White, Richard H. (2004). "Polarized light Helps Monarch Butterflies Navigate". Current Biology. 14 (2): 155–158.
 21. Sauman, Ivo; Briscoe, Adriana D.; Zhu, Haisun; Shi, Dingding; Froy, Oren; Stalleicken, Julia; Yuan, Quan; Casselman, Amy; Reppert, Steven M.; et al. (2005). "Connecting the Navigational Clock to Sun Compass Input in Monarch Butterfly Brain". Neuron. 46 (3): 457-467.
 22. "Global Distribution 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2019年1月12號,.". Monarch Lab. Retrieved 9 September 2015.
 23. Hirota, Tadao; Yoshiomi, Yoshiomi (2004). "Color Discrimination on Orientation of Female Eurema hecabe (Lepidoptera: Pieridae)". Applied Entomology and Zoology. 39 (2): 229–233.
 24. Kinoshita, Michiyo; Shimada, Naoko; Arikawa, Kentaro (1999). "Color Vision of the Foraging Swallowtail Butterfly Papilio xuthus". The Journal of Experimental Biology. 202 (2): 95–102.
 25. 25.0 25.1 25.2 25.3 Culin, Joseph. "Lepidopteran: Form and function". Encyclopædia Britannica. Retrieved 8 September.
 26. WHAT ARE THE DIFFERENCES BETWEEN BUTTERFLIES AND MOTHS?.
 27. Birch, M. C.; Poppy, G. M. (1990). "Scents and Eversible Scent Structures of Male Moths" (PDF). Annual Review of Entomology. 35: 25–58.
 28. Swihart, S. L (1967). "Hearing in Butterflies". Journal of Insect Physiology. 13 (3): 469-472.
 29. 29.0 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 Gullan, P. J.; Cranston, P. S. (2014). The Insects: An Outline of Entomology (5 ed.). Wiley. pp. 523–524.
 30. Harpel, D.; Cullen, D. A.; Ott, S. R.; Jiggins, C. D.; Walters, J. R. (2015). "Pollen feeding proteomics: Salivary proteins of the passion flower butterfly, Heliconius melpomene". Insect Biochemistry and Molecular Biology. 63: 7–13.
 31. Smart, Paul 1977. The Illustrated Encyclopedia of the Butterfly World, chapter 2. Chartwell Books. ISBN 0-89009-093-9
 32. Triplehorn, Charles A. and Johnson, Norman F. 2005. Borror and Delong's introduction to the study of insects. 7th ed, Thomson Brooks/Cole. Belmont, California, p578. ISBN 0-03-096835-6
 33. 33.0 33.1 Woodbury, Elton N. (1994). Butterflies of Delmarva. Delaware Nature Society; Tidewater Publishers. p. 22.
 34. 34.0 34.1 Mason, C. W. (1927). "Structural Colors in Insects. II". The Journal of Physical Chemistry. 31 (3): 321-354.
 35. 35.0 35.1 Vukusic, P.; J. R. Sambles & H. Ghiradella (2000). "Optical Classification of Microstructure in Butterfly Wing-scales". Photonics Science News. 6: 61-66.
 36. Srygley, R. B.; Thomas, A. L. R. (2002). "Aerodynamics of Insect Flight: Flow Visualisations with Free Flying Butterflies Reveal a Variety of Unconventional Lift-Generating Mechanisms". Nature. 420 (6916): 660–664.
 37. P. Vukusic; J.R. Sambles; C.R. Lawrence & R.J. Wootton (1999). "Quantified interference and diffraction in single Morpho butterfly scales" (PDF). Proceedings of the Royal Society B. 266 (1427): 1403-11.
 38. Ellers, J.; Boggs, Carol L. (2002). "The Evolution of Wing Color in Colias Butterflies: Heritability, Sex Linkage, and population divergence" (PDF). Evolution. 56 (4): 836-840.
 39. Prum, R.; Quinn, T.; Torres, R. (February 2006). "Anatomically Diverse Butterfly Scales all Produce Structural Colours by Coherent Scattering". The Journal of Experimental Biology. 209 (Pt 4): 748-65.
 40. 40.0 40.1 Traut, W.; Marec, F. (August 1997). "Sex Chromosome Differentiation in Some Species of Lepidoptera (Insecta)". Chromosome Research: An International Journal on the Molecular, Supramolecular and Evolutionary Aspects of Chromosome Biology. 5 (5): 283–91.
 41. Monteiro, A.; Pierce, N. E. (2001). "Phylogeny of Bicyclus (Lepidoptera : Nymphalidae) Inferred from COI, COII, and EF-1 Alpha Gene Sequences". Molecular Phylogenetics and Evolution. 18 (2): 264–281. doi:10.1006/mpev.2000.0872. PMID 11161761. {{cite journal}}: Italic or bold markup not allowed in: |journal= (help)
 42. Peggy Notebaert Nature Museum.互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2012年3月19號,.. Chicago Academy of Sciences.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 43.4 43.5 43.6 Capinera, John L. (2008). Encyclopedia of Entomology. Springer Science & Business Media. p. 640.
 44. 44.0 44.1 Powell, J. A. (1987). "Records of Prolonged Diapause in Lepidoptera". J. Res. Lepid. 25: 83–109.
 45. Capinera, John L. (2008). Encyclopedia of Entomology. Springer Science & Business Media. p. 676.
 46. Beament, J.W.L.; Lal, R. (1957). "Penetration Through the Egg-shell of Pieris brassicae". Bulletin of Entomological Research. 48 (1): 109–125.
 47. "British Butterflies: Education: Butterflies in Winter". 原著喺2017年1月7號歸檔. 喺2018年5月11號搵到.
 48. Camberwell Beauty 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2017年4月21號,..
 49. Venkatesha, M. G.; Shashikumar, L.; Gayathri Devi, S.S. (2004). "Protective Devices of the Carnivorous Butterfly, Spalgis epius (Westwood) (Lepidoptera: Lycaenidae)". Current Science. 87 (5): 571–572. {{cite journal}}: Italic or bold markup not allowed in: |journal= (help)
 50. Klowden, Marc J. (2013). Physiological Systems in Insects. Academic Press. p. 114.
 51. "Melissa Arctic 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2019年11月1號,.". Butterflies and Moths of North America. Retrieved 15 September 2015.
 52. Brunetti, Craig R.; Selegue, Jayne E.; Monteiro, Antonia; French, Vernon; Brakefield, Paul M.; Carroll, Sean B. (2001). "The Generation and Diversification of Butterfly Eyespot Color Patterns". Current Biology. 11 (20): 1578-1585.
 53. BUTTERFLIES REMEMBER WHAT THEY LEARNED AS CATERPILLARS.
 54. Nafus, D. M.; Schreiner, I. H. (1988). "Parental Care in a Tropical Nymphalid Butterfly Hypolimas anomala". Animal Behaviour. 36 (5): 1425–1443.
 55. Gilbert, L. E. (1972). "Pollen Feeding and Reproductive Biology of Heliconius Butterflies". Proceedings of the National Academy of Sciences. 69 (6): 1402-1407.
 56. Goulson, D.; Ollerton, J.; Sluman, C. (1997). "Foraging strategies in the small skipper butterfly, Thymelicus flavus: when to switch?". Animal Behaviour. 53 (5): 1009-1016.
 57. Molleman, Freerk; Grunsven, Roy H. A.; Liefting, Maartje; Zwaan, Bas J.; Brakefield, Paul M. (2005). "Is Male Puddling Behaviour of Tropical Butterflies Targeted at Sodium for Nuptial Gifts or Activity?". Biological Journal of the Linnean Society. 86 (3): 345-361.
 58. Herrera, C. M. (1987). "Components of Pollinator 'Quality': Comparative Analysis of a Diverse Insect Assemblage". Oikos. 50 (1): 79-90.
 59. Devries, P. J. (1988). "The larval Ant-organs of Thisbe irenea (Lepidoptera: Riodinidae) and Their Effects Upon Attending Ants". Zoological Journal of the Linnean Society. 94 (4): 379–393.
 60. Devries, P. J. (June 1990). "Enhancement of Symbioses Between Butterfly Caterpillars and Ants by Vibrational Communication". Science. 248 (4959): 1104–1106.
 61. 61.0 61.1 Fiedler, K.; Holldobler, B.; Seufert, P. (1996). "Butterflies and Ants: The Communicative Domain". Cellular and Molecular Life Sciences. 52: 14–24.
 62. Thomas, Jeremy; Schönrogge, Karsten; Bonelli, Simona; Barbero, Francesca; Balletto, Emilio (2010). "Corruption of Ant Acoustical Signals by Mimetic Social Parasites". Communicative and Integrative Biology. 3 (2): 169–171.
 63. 63.0 63.1 "Chill Turns Monarchs North; Cold Weather Flips Butterflies' Migratory Path". Science News. 183 (6). 23 March 2013.
 64. Wassenaar, L.I.; Hobson, K.A. (1998). "Natal Origins of Migratory Monarch Butterflies at Wintering Colonies in Mexico: New Isotopic Evidence". Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 95 (26): 15436–9.
 65. Pyle, Robert Michael (1981). National Audubon Society Field Guide to North American Butterflies. Alfred A. Knopf. pp. 712–713.
 66. Secrets of Painted Lady migration unveiled.
 67. Williams, C. B. (1927). "A Study of Butterfly Migration in South India and Ceylon, based largely on records by Messrs. G. Evershed, E. E. Green, J. C. F. Fryer and W. Ormiston". Transactions of the Entomological Society of London. 75: 1–33.
 68. Urquhart, F. A.; Urquhart, N. R. (1977). "Overwintering Areas and Migratory Routes of the Monarch butterfly (Danaus p. plexippus, Lepidoptera: Danaidae) in North America, with Special Reference to the Western Population". Can. Ent. 109 (12): 1583–1589.
 69. 69.0 69.1 Information, Reed Business (17 December 1988). "Butterflies Make Best Use of the Sunshine[失咗效嘅鏈]". New Scientist: 13.
 70. Gochfeld, Michael; Burger, Joanna (1997). Butterflies of New Jersey: A Guide to Their Status, Distribution, Conservation, and Appreciation. Rutgers University Press. p. 55.
 71. How Do Male Butterflies Know Which Cradles to Rob?.
 72. Arikawa, Kentaro (2001). "Hindsight of Butterflies: The Papilio butterfly has light sensitivity in the genitalia, which appears to be crucial for reproductive behavior". BioScience. 51 (3): 219–225.
 73. Schlaepfer, Gloria G. (2006). Butterflies. Marshall Cavendish. p. 52.
 74. "Parasites and Natural Enemies 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2017年7月6號,.". University of Minnesota.
 75. Feltwell, J. (2012). Large White Butterfly: The Biology, Biochemistry and Physiology of Pieris brassicae (Linnaeus).
 76. Feltwell, J. (2012). Large White Butterfly: The Biology, Biochemistry and Physiology of Pieris brassicae (Linnaeus). Springer. pp. 401–.
 77. Allen, Thomas J. (2005). A Field Guide to Caterpillars. Oxford University Press. p. 15.
 78. 78.0 78.1 Nishida, Ritsuo (2002). "Sequestration of Defensive Substances from Plants by Lepidoptera". Annual Review of Entomology. 47: 57–92.
 79. Elfferich, Nico W. (1998). "Is the larval and imaginal signalling of Lycaenidae and other Lepidoptera related to communication with ants". Deinsea. 4 (1).
 80. 80.0 80.1 M., Edmunds (1974), Defence in Animals, Longman. pp. 74–78, 100–113.
 81. 81.0 81.1 81.2 Edmunds, M. (1974). Defence in Animals. Longman. pp. 74–78, 100–113.
 82. Halloran, Kathryn; Wason, Elizabeth (2013). "Papilio polytes". University of Michigan Museum of Zoology.
 83. Forbes, Peter (2009). Dazzled and Deceived: Mimicry and Camouflage. Yale University Press.
 84. Robbins, Robert K. (1981). "The "False Head" Hypothesis: Predation and Wing Pattern Variation of Lycaenid Butterflies". American Naturalist. 118 (5): 770–775.
 85. Featured Creatures: Giant Swallowtail.
 86. Stevens, M. (2005). "The Role of Eyespots as Anti-Predator Mechanisms, Principally Demonstrated in the Lepidoptera". Biological Reviews. 80 (4): 573–588. doi:10.1017/S1464793105006810. PMID 16221330. {{cite journal}}: Italic or bold markup not allowed in: |journal= (help)
 87. Brakefield, PM; Gates, Julie; Keys, Dave; Kesbeke, Fanja; Wijngaarden, Pieter J.; Montelro, Antónia; French, Vernon; Carroll, Sean B.; et al. (1996). "Development, Plasticity and Evolution of Butterfly Eyespot Patterns". Nature. 384 (6606): 236-242.
 88. Edmunds, Malcolm (2012). "Deimatic Behavior". Springer.
 89. Chattopadhyay, J. 2011. The structure and defensive efficacy of glandular secretion of the larval osmeterium in Graphium agamemnon agamemnon Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Papilionidae).
 90. Grimaldi, David A.; Engel, Michael S. (2005). Evolution of the Insects. Cambridge University Press. p. 561.
 91. Davies, Hazel; Butler, Carol A. (2008). Do Butterflies Bite?. Rutgers University Press. p. 48.
 92. Minet J. 1991 Tentative reconstruction of the ditrysian phylogeny (Lepidoptera, Glossata). Entomol. Scand. 22, 69–95. (doi:10.1163/187631291X00327)
 93. Tree of Life Web Project. 2010. Ditrysia 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2021年3月21號,.. Version 17 November 2010 (temporary). in The Tree of Life Web Project.(英文)
 94. Mutanen M., Wahlberg N., Kaila L. 2010 Comprehensive gene and taxon coverage elucidates radiation patterns in moths and butterflies. Proc. R. Soc. B, 277, 2839–2848. (doi:10.1098/rspb.2010.0392)
 95. 95.0 95.1 Kristensen NPKristensen NP, Skalski AW. 1998 Phylogeny and palaeontology. In Lepidoptera: moths and butterflies 1 Handbuch der Zoologie/handbook of zoology IV/35 (ed. Kristensen NP), pp. 7–25. Berlin, Germany: Walter de Gruyter.
 96. Regier J.C., et al. 2009 Toward reconstructing the evolution of advanced moths and butterflies (Lepidoptera: Ditrysia): an initial molecular study. BMC Evol. Biol. 9, 280. (doi:10.1186/1471-2148-9-280)
 97. Scoble M.J. 1992. The Lepidoptera. Form, function and diversity. Oxford, UK: Oxford University Press.
 98. Kristensen NPAckery PR, de Jong R, Vane-Wright RI. 1998 The butterflies: Hedyloidea, Hesperoidea and Papilionoidea. In Lepidoptera: moths and butterflies 1 Handbuch der Zoologie/handbook of zoology IV/35 (ed. Kristensen NP), pp. 263–300. Berlin, Germany: Walter de Gruyter.
 99. Kawahara, A. Y., & Breinholt, J. W. (2014, August). Phylogenomics provides strong evidence for relationships of butterflies and moths. In Proc. R. Soc. B (Vol. 281, No. 1788, p. 20140970). The Royal Society.
 100. Heikkilä, M., Kaila, L., Mutanen, M., Peña, C., & Wahlberg, N. (2012, March). Cretaceous origin and repeated tertiary diversification of the redefined butterflies. In Proc. R. Soc. B (Vol. 279, No. 1731, pp. 1093-1099). The Royal Society.
 101. 廣東的蝴蝶王國:盈香生態園
 102. Glassberg, J. (1993). Butterflies through binoculars: a field guide to butterflies in the Boston, New York, Washington region. New York: Oxford University Press.
 103. 潘瑞輝 譚健聰 (2011年8月). . 香港: 大埔環保會 鳳園蝴蝶保育區. ISBN 978-988-15271-1-0.
 104. Larsen, Torben (1994). "Butterflies of Egypt". Saudi Aramco world. 45 (5): 24–27.
 105. Miller, Mary (1993). The Gods and Symbols of Ancient Mexico and the Maya. Thames & Hudson.
 106. Idema, W. L. (2010). The Butterfly Lovers: The Legend of Liang Shanbo and Zhu Yingtai: Four Versions with Related Texts. Hackett Publishing.
 107. Hearn, Lafcadio (1904). Kwaidan: Stories and Studies of Strange Things. Dover.
 108. 寄藤文平, 梁桂慈譯. 2010. 死嘅型錄:鬼才插畫家筆下嘅生命終點. 圓神出版社有限公司.
 109. Van Rij, Jan (2001). Madame Butterfly: Japonisme, Puccini, and the Search for the Real Cho-Cho-San. Stone Bridge Press.
 110. 崩沙 CantoDict.
 111. 順德縣誌.
 112. 桑颂, & 軍晓航. (2012). ZHUANG WORD STRUCTURE. Journal of Chinese Linguistics, 56-83.

編輯